هیآت حل اختلاف مرجع رسیدگی به اعتراضات هر یک از طرفین اختلافی که در هیآت تشخیص مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور رای شده است میباشد.بنابراین هیات حل اختلاف مرجع رسیدگی به تجدید نظر خواهی نسبت به ارای صادره از هیات های تشخیص است مگر در مواردی که قانون اتخاذ تصمیم را مستقیما به ان محول کرده باشد.رای هیات حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

نوشته‌ها

وکیل ابطال رای داوری

ابطال رای داوری منظور از رای داور چیست ؟ عده‌ای از مردم به جای اینکه اختلافات و دعوی خود را به دادگاه و محکمه بسپارند تا به اختلافات آنها رسیدگی کند ،دعوی خود را به  داوری که خود معین کرده اند سپرده و وی حکم صادر می کند . رسیدگی به دعوا توسط داور   سریع […]