در معنای کلی وکیل،کسی است که به موجب عقد وکالت و از جانب موکل نایب به انجام کاری میشود.وکالت نیز به معنای تفویض و واگذار نمودن است.موکل نیز فردی است که به وکیل وکالت انجام کاری را میدهد.از این رو وکالت یک وکیل دادگستری در موضوعات متنوع امری بسیار مهم و ضرورت بار است.و وکیل باید با امور حقوقی آشنا و بر آنها تسلط داشته باشد تا بتواند دعاوی و پرونده های موکلین را به بهترین نحو پیش ببرد.و مهم ترین قدم موکل برای پیشبرد دعاوی خود در دادگستری انتخاب وکیلی با تجربه و مسئولیت پذیر است.

نوشته‌ها

نکاتی درباره مهریه

در خصوص مشاوره حقوقی مطالبه مهریه می بایست در ابتدا تعریف آن مشخص شود مطابق شرع ، مهریه مالی است که در هنگام عقد ازدواج مرد متعهد به پرداخت آن به همسرش می شود که ممکن است به صورت نقدی و یا اموال اعم از منقول و یا غیرمنقول باشد البته در مواردی نیز هزینه […]