وکالتنامه برگه ای است که طی آن وکالت تنظیم و به وکیل اذن در انجام امور مربوطه اعطا می گردد . مطابق قانون اعطای وکالت به وکیل دادگستری می بایست در فرم های مربوطه و به صورت مکتوب باشد .

نوشته‌ها

مشاور حقوقی

مشاور حقوقی : امروز به دلیل وجود مشکلات متعدد معیشتی و روزمره افراد گاهاً با کمبود وقت مواجه گشته و از طرفی دیگر به دلیل شرایط کنونی جامعه و اکثر افراد دچار مشکلات حقوقی نیز می گردند. با توجه به این شرایط مشاور حقوقی می تواند بهترین راه حل ممکن باشد . زیرا افراد می […]