شاخه ای از علم حقوق در دعاوی مربوط به خواسته های مردم از ارگان های دولتی بوده که باه این گرایش حقوق،حقوق عمومی گفته میشود.هرچند دادخواست تغییر نام به طرفیت اداره ثبت بوده لیکن این عنوان از جمله مباحث حقوق عمومی طبقه بندی نشده ودر زیر مجموعه حقوق خصوصی و امور ثبتی میباشد.ادارات ثبت در جهت حفظ اسناد رسمی،تمامی تلاش خود را مینمایند بدیهی است وکیل تغییر نام میبایست از علم به روز حقوق و آخرین بخشنامه های ثبتی اطلاع کامل داشته و تجارت ارزنده ای را نیز در اقناع وجدان قاضی دادگاه در صدور حکم تغییر نام داشته باشد.

مجموعه ما مفتخر است با تخصص و تبحر لازم شمارا در جهت احقاق حقوق خود و رسیدن به اهداف همراهی مینماید.

نوشته‌ها

رای در خصوص تغییر نام

رای در خصوص تغییر نام گردشکار خواهان خانم زهرا دادخواستی تحت عنوان تغییرنام به طرفیت اداره ثبت احوال تهران مطرح نموده و طی آن درخواست تغییر نام کوچک خود از زهرا به نرگس را خواستار شده و دادگاه با توجه به وجود شرایط قانونی دستورات جلسه رسیدگی را صادر نموده و در این راستا جلسه […]

مشاوره حقوقی تغییر نام

مشاوره حقوقی تغییر نام : خواسته تغییر نام شاخه ای از علم حقوق در دعاوی مربوط به خواسته های مردم از ارگان های دولتی بوده که به این گرایش حقوق،حقوق عمومی گفته میشود.هرچند دادخواست تغییر نام به طرفیت اداره ثبت بوده لیکن این عنوان از جمله مباحث حقوق عمومی طبقه بندی نشده و در زیر […]

نمونه کارها