برای تغییر نام باید ابتدا وکیلی با توانایی های لازم جهت طرح به این گونه دعاوی یافت.به دلیل اهمیت بسیار بالای این موضوع باید اینگونه دعاوی را به وکیل متخصص تغییر نام بسپاریم و از روند صحیح این دعاوی آسوده خاطر باشیم.چراکه طرح دادخواست با این عنوان صرفا یکبار در محاکم دادگستری قابل طرح میباشد به عبارت دیگر هر فرد فقط یکبار میتواند طی دادخواست نام خود را تغییر دهد و در صورت عدم اخذ نتیجه مطلوب به علت اعتبار امر مختومه امکان طرح مجدد بسیار دور از ذهن میباشد.در صورت تمایل به اخذ اطلاعات بیشتر میتوانید به صفحه مشاوره مراجعه نمایید.

نوشته‌ها

رای در خصوص تغییر نام

رای در خصوص تغییر نام گردشکار خواهان خانم زهرا دادخواستی تحت عنوان تغییرنام به طرفیت اداره ثبت احوال تهران مطرح نموده و طی آن درخواست تغییر نام کوچک خود از زهرا به نرگس را خواستار شده و دادگاه با توجه به وجود شرایط قانونی دستورات جلسه رسیدگی را صادر نموده و در این راستا جلسه […]

مشاوره حقوقی تغییر نام

مشاوره حقوقی تغییر نام : خواسته تغییر نام شاخه ای از علم حقوق در دعاوی مربوط به خواسته های مردم از ارگان های دولتی بوده که به این گرایش حقوق،حقوق عمومی گفته میشود.هرچند دادخواست تغییر نام به طرفیت اداره ثبت بوده لیکن این عنوان از جمله مباحث حقوق عمومی طبقه بندی نشده و در زیر […]