پدر

 

پدر در حقوق ایران و حقوق اسلامی به عنوان ولی قهری شناخته می شود و به موجب متن صریح قانون ،سرپرست خانواده ی خود به حساب می آید

از نظر اسلام و حقوق اسلامی عزل پدر از این وظیفه ناشدنی است ولی در قانون مدنی ایران شرایطی ذکر شده که تحت آن طبق قاون میتوان ولی قهری که همان پدر یا پدربزرگ شخص می باشد را عزل کرد

پدر یا پدر بزرگ موظفند از افراد دارای شرایط زیر سرپرستی کنند:

1)کودکان به بلوغ نرسیده

2) کودکانی که به سن بلوغ رسیده اند اما هنوز بالغ یا رشید نشده اند

3) دختر باکره اعم از اینکه بالغ یا رشید باشد یا نباشد( در اینجا بیان نکته ی دوشیزگی دختر برای سرپرستی پدر بر دختر برای ازدواج می باشد)

4) فرزندی که سن بلوغ رسیده باشد ولی به علت جنون یا حجر پدر موظف است که تا پایان زندگی وی او را تحت سرپرستی خود قرار دهد

نوشته‌ها

عدم قصاص پدر درقتل فرزند

عدم قصاص پدر درقتل فرزند: اخیرا موضوع هولناک و خبر دردناکی جامعه رامتشنج نموده است. موضوع قتل دختری توسط پدرش به دلایلی مانند: انگیزه‌های مسائل ناموسی و تعصبات و….. متاسفانه این اقدام فضای جامعه را جریحه‌دار کرده و بحثی درجامعه شکل گرفت که اساساً قصاص نفس زمانی که پدری فرزند خودش را به قتل برساند […]