پرداخت دیون

 

پرداخت دیون انجام تعهدی است که موضوع تعهد آن دین می باشد واین اقدام از موارد سقوط تعهد بوده و موجبات بری الذمه شدن مدیون را فراهم می آورد.

نوشته‌ها

اعسار از پرداخت مبلغ بدهی

اعسار  چیست؟ اعسار از پرداخت یعنی حالتی‌ که فرد به‌واسطه نداشتن ویا کمبود سرمایه یا عدم دسترسی به مال، توانایی پرداخت هزینه دادرسی و یا بدهی خود را نداشته. وبه همین دلیل دعوا اعسار از پرداخت اقامه می نماید. اعسار از پرداخت هزینه دادرسی: در ابتدا اقامه هر دعوا خواهان باید مبلغی را به عنوان […]

مشاوره حقوقی طلاق به درخواست زوج

در خصوص مشاوره حقوقی طلاق به درخواست زوج می توان اینطور بیان نمود با توجه به شرع مقدس طلاق در اختیار مرد بوده و حق آن مختص به زوج می باشد هر زمان می‌توانند از حق خود استفاده و از قید زوجیت خارج شود لیکن این امر بدین معنی نیست که زوجه هیچ حق و […]