پرداخت دیون

 

پرداخت دیون انجام تعهدی است که موضوع تعهد آن دین می باشد واین اقدام از موارد سقوط تعهد بوده و موجبات بری الذمه شدن مدیون را فراهم می آورد.

نوشته‌ها

وکیل دیه

دیه چیست؟ وکیل دیه : منظور از دیه مال یا وجهی است که اشخاص باید در قبال کشتن یا صدمه زدن به کسی به خود فرد آسیب دیده یا خانواده وی بپردازند. و از منظر حقوق دیه کیفر نقدی است که از مجرم گرفته و به مجنی علیه داده می شود. طبق ماده ۴۴۸ قانون […]

اعسار از پرداخت مبلغ بدهی

اعسار  چیست؟ اعسار از پرداخت یعنی حالتی‌ که فرد به‌واسطه نداشتن ویا کمبود سرمایه یا عدم دسترسی به مال، توانایی پرداخت هزینه دادرسی و یا بدهی خود را نداشته. وبه همین دلیل دعوا اعسار از پرداخت اقامه می نماید. اعسار از پرداخت هزینه دادرسی: در ابتدا اقامه هر دعوا خواهان باید مبلغی را به عنوان […]

مشاوره حقوقی طلاق به درخواست زوج

در خصوص مشاوره حقوقی طلاق به درخواست زوج می توان اینطور بیان نمود با توجه به شرع مقدس طلاق در اختیار مرد بوده و حق آن مختص به زوج می باشد هر زمان می‌توانند از حق خود استفاده و از قید زوجیت خارج شود لیکن این امر بدین معنی نیست که زوجه هیچ حق و […]