پروانه ساخت

 

پروانه ی ساخت یکی از مدارک مورد نیاز برای شروع به ساخت هرگونه ملک به حساب می آید.

شهرداری با در نظر گرفتن موقعیت ملک ، شرایط مجاز ساخت بنا را برای مالک مشخص کرده و مجوز ساخت بنا را براساس وضعیت گفته شده برای شخص مالک صادر می نماید

پروانه ساخت شامل موارد زیر است:

مشخصات مالک ملک، مساحت زیر بنا، کروکی شکل زمین، تعداد طبقات، نوع اسکلت مورد استفاده در ساختمان، شماره پلاک ثبتی

نوشته‌ها

وکیل ماده 100 شهرداری

ماده 100 شهر داری کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری یکی از مواد قانون شهرداری هاست که مربوط به تخلفات ساختمانی و عواقب و جریمه‌های اینگونه تخلفات(نوسازی و تعمیرات) است. طبق این ماده مالکین اراضی و املاک باید قبل از هرگونه عمل عمرانی مانند نوسازی و تعمیرات، تفکیک اراضی و شروع ساخت از شهرداری پروانه ساخت دریافت […]