پزشک معالج

 

به پزشکی که رفع بیماری ها و مشکلات فرد را در لحظه برعهده دارد پزشک معالج گفته می شود

پزشکان با سوگندی که در ابتدای کارشان اقامه می کنند، در واقع خود را موظف به بهبود و یاری رسانی در هرشرایط زمانی و مکانی به افراد جامعه میکنند و همین باعث بوجود آمدن وظیفه ای خطیر برای آنها می شود

نوشته‌ها

رای در خصوص تغییر نام

رای در خصوص تغییر نام گردشکار خواهان خانم زهرا دادخواستی تحت عنوان تغییرنام به طرفیت اداره ثبت احوال تهران مطرح نموده و طی آن درخواست تغییر نام کوچک خود از زهرا به نرگس را خواستار شده و دادگاه با توجه به وجود شرایط قانونی دستورات جلسه رسیدگی را صادر نموده و در این راستا جلسه […]