پلاک ثبتی

 

 

به طور کلی پلاک ثبتی به قطعه ای فلزی که شامل اطلاعات و ناحیه ی مربوطه ی آن بوده و در ابتدای ناحیه ی هر ملکی قرار می گیرد ، گفته می شود

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای شناسایی املاک و اراضی تقسیمات متعددی را در نظر گرفته است که جهت شناسایی کوچکترین قطعات و بخش های فرعی شماره پلاک ثبتی تعیین کرده است و در واقع پلاک ثبتی به عنوان نشانه ای برای ایجاد تفاوت میان املاک گفته می شود.

 

نوشته‌ها

ابطال سند رسمی و ابطال سند رهنی به علت فضولی بودن معاملات

ابطال سند رسمی و ابطال سند رهنی به علت فضولی بودن معاملات دادنامه مقدمه در خصوص دعوی خواهان احمد …………… بطرفیت خواندگان 1-جعفر …2-نرگس ….هر دو با وکالت پ….. 3-بانک مسکن بخواسته 1-ابطال مبایعه نامه عادی 10 /7 /88 تنظیمی فیمابین خواندگان ردیف اول و دوم 2-ابطال سند رسمی ………تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی […]