پیمانکار

 

پیمانکار به طور کلی به شغلی گفته می شود که در ازای مبلغی، قراردادی برای انجام ساخت و ساز با افراد وضع کرده و موظف است که عمل مقرر شده را در زمان معین شده به طور احسن تحویل مالک دهد

پیمانکار موظف به تامین تمامی نیازهای ساخت بنا مانند نیروی کار، مواد و مصالح، بودجه و خورد و خوراک نیروی کار می باشد.

پیمانکار ب عنوان مدیر ناظر بر انجام پروژه موظف به  نظارت بر حسن انجام کارها توسط نیروی انسانی و پیشبرد روند پروژه در زمان می باشد.

نوشته‌ها

نظام دادرسی دعاوی راجع به حق بیمه قراردادهای پیمانکاری

نظام دادرسی دعاوی راجع به حق بیمه قراردادهای پیمانکاری : مطابق مواد ۴۲ به بعد قانون تامین اجتماعی ۱۳۵۴ پس از اعلام بدهی حق بیمه پیمانکار به عنوان کارفرما می تواند اعتراض خود را به هیئت بدوی تشخیص مطالبات تقدیم کند رای این مرجع قابل اعتراض در هیئت تجدید نظر تشخیص مطالبات است علیرغم قطعیت […]