گواهی عدم پرداخت مدرکی است که نشان می دهد در تاریخ سررسید چک موجودی کافی در حساب نبوده و یا امضا چک مطابقت نداشته و یا مواردی مشابه که امکان پرداخت وجه چک از حساب جاری میسر نیست و به عبارتی گواهی عدم پرداخت دلیلی است که دارنده چک به حق و حقوق قانونی خود در دریافت وجه چک نرسیده است .

نوشته‌ها

وکیل چک , بهترین وکیل متخصص چک برگشتی در غرب تهران 💵⚖️