مشاوره حقوقی و وکیل متخصص تغییر جنسیت

مشاوره حقوقی و وکیل متخصص تغییر جنسیت : در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﺨﺎص ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ و ﺣﺘﯽ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آﺛﺎر ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ آن از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎاﻫﻤﯿﺖ و ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﺳﺖ. تبدیل‌خواهی‌ جنسی اختلالی در هویت جنسی به‌شمار می‌آید. تبدیل‌خواهان جنسی یا به عبارتی دیگر ترانس سکسوالیم یا دگرجنس گرایی یا افراد مبتلا به بیقراری جنسیتی خود را به گروه جنس مخالف متعلق می‌دانند، از وضعیت جنسی-بدنی خود راضی نیستند و می‌کوشند با استفاده از هورمون‌ها و عمل‌های جراحی، خود را به وضعیت دلخواه نزدیک کنند.

این موضوع در حالی است که بسیاری از مردم این پدیده را انحراف می‌پندارند، بسیاری از پزشکان آن را یک بیماری می‌دانند که باید درمان شود.

از منظر رعایت حقوق اولیه انسانی وحقوق بشر نمی توان فردی را برای تمامی عمر محبوس درخود نمود، لذا حقوق بشر اقتضاء دارد با تجویز تغییر جنسیت رای به خلاصی و آزادی او داد.

مشاوره حقوقی و وکیل متخصص تغییر جنسیت

مشاوره حقوقی تغییر جنسیت

مشاوره حقوقی تغییر جنسیت در ایران : در اکثر نظام های حقوقی و نیز طبق نظر مشهور فقهای معاصر، تغییر جنسیت در صورتی که از لحاظ پزشکی ضروری تشخیص داده شود، مجاز می باشد. بنابراین اگر شخصی اقدام به تغییر جنسیت کند، لازم است بررسی شود که :

  • این موضوع چه آثار حقوقی در بردارد؟.
  • تغییر جنسیت چه تاثیری بر روابط انسانی میگذارد؟
  • و به عبارتی ارتباطات بین انسانها بعد از تغییر ماهیت جسمی و همچنین روحی و روانی چه آثاری را به همراه دارد؟
  • روابط زوجین نسبت به یکدیگر چگونه خواهد بود‌؟‌
  • آیا ازدواج همچنان به حال خود باقی است یا خود به خود رابطه زوجیت منفسخ خواهد شد؟
  • موضوع مهر به چه صورتی حل می شود، آیا زن مستحق مهر می باشد؟
  • موضوع عده، ارث، ولایت و سرپرستی فرزندان و … چگونه خواهد بود؟

اما پیش از بررسی ابعاد حقوقی و آثار مترتب برآن به دلیل اینکه این موضوع به نوعی از موضوعات نوین و نو ظهورو بحث برانگیزی در عالم حقوق میباشد لذا لازم است پیش از پرداختن به این مورد در حقوق ایران در حیطه بین الملل که بسیار گسترده تر میباشد نگاهی گذرا داشته باشیم و سپس در ادامه به بررسی آن در نظام حقوقی ایران بپردازیم. برای پاسخ به این سوالات و اطلاهات بیشتر در رابطه با مشاوره امور حسبی ، با ما همراه باشید…

تغییر جنسیت در حقوق بین الملل

در عرصه اسناد بین‌المللی در این زمینه، هویت جنسیتی را، مبنایی مستقل برای حمایت در مقابل تبعیض می‌داند و از حق بر حریم خصوصی و دسترسی به سلامت، به‌صراحت حمایت می‌کندبه طور کلی صرفنظر از اینکه کشورها نسبت به این موضوع چه موضعی را اتخاذ نموده باشند به گروههای مختلفی تقسیم میشوند به عنوان مثال کشور آلمان و ترکیه مقررات مصوبی در این زمینه دارند و به صراحت از حقوق این افراد حمایت کرده اند اما انگلیس و فرانسه قوانین و مقررات موضوعه ای ندارند اما در رویه قضائی خود تغییر جنسیت را شناسائی نموده اند و شرایط انجام این عمل را احراز نموده اندو در این میان کشورهایی مثل آلبانی هم وجود دارند که تغییر جنسیت را نامشروع میدانندولی در حقوق ایران، هیچ قانونی به‌صراحت از حقوق این افراد حمایت نمی‌کند.

تغییر جنسیت در حقوق ایران

خلأ قانون حمایتی در حقوق ایران، موجب شده است که این قشر از جامعه طرد شوند و نیاز توجه قانونگذار به این افراد، کاملا مشهود است. راه‌حل ابتدایی در حمایت از این افراد، تفسیر اصول قانون اساسی در حمایت از حقوق مسلمۀ افراد است؛ ولی نیاز به تصویب قانون خاص و بیان ابعاد مختلف حقوق این افراد، کاملا احساس می‌شود.

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اصل 167 قانون اساسی وماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی حکم این موضوع را با مراجعه به منابع معتبر فقهی استخراج نمود.

درمنابع منصوص فقهی دلیلی بر حرمت تغییر جنسیت نیست ولی اصاله الاباحه ، اصاله الصحه و قاعده عسرو حرج دلالت بر جواز این موضوع دارند.

در آثار فقهی و حقوقی، احکام و تکالیف دو دسته از افراد مبتلا به اختلال جنسیتی یعنی اشخاص خنثی و ممسوح به تفصیل بیان شده است، اما با رهیافت های جدید دانش روان‌پزشکی، نوع دیگری از اختلال جنسیتی به نام روان دگر جنسی مکشوف گردیده که با ویژگی های منحصر به فرد از دو دسته پیش‌گفته متمایز می‌شود و در واقع تغییر جنسیت به معنی دقیق کلمه در خصوص دسته اخیر مصداق می یابد. بسیاری از فقها و حقوق دانان معاصر، تغییر جنسیت را مجاز میدانند، اما آثار و پیامدهای حقوقی مسأله را به‌خصوص بر روابط زوجین به خوبی تبیین نکرده‌اند.

آثار تغییر جنسیت در عقد نکاح

از آﺛﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﻄﻼن ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺑﻄﻼن ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح، زوج ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﻮرت دﺧﻮل ﮐﻞ ﻣﻬﺮﯾﻪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم دﺧﻮل ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﻬﺮﯾﻪ را ﺑﻪ زوﺟﻪ ﺑﭙﺮدازد. ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ زوج ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، اﻣﺎ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻋﺪه ﺗﻮﺳﻂ زوﺟﻪ ﺳﺎﻗﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮد دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد وﻻﯾﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؛ اﻣﺎ ﺣﻀﺎﻧﺖ با استناد به اصل استصحاب و قاعده ترجیح بلا مرجح ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ زﻣﺎن ﭘﯿﺶ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﺮای ﻫﺮﯾﮏ از زوﺟﯿﻦ ﻣﺴﺘﻘﺮ و ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ. در ﺧﺼﻮص ارث ﻧﯿﺰ، ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ، زوﺟﯿﻦ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارث ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد؛ در ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪ، وی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد از واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮﯾﺶ ارث ﻣﯽ ﺑﺮد، اﻣﺎ در ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻫﺮﯾﮏ از واﻟﺪﯾﻦ، اﯾﺸﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد از ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮﯾﺶ ارث ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد.

نظریه مشورتی شماره ٧/٦٧٩١ مورخ 14/10/1366 هم در این زمینه مقرر می دارد: «فردی که مشخصا مرد یا زن است و دارای آلت تناسلی خود میباشد تصمیم به تغییر جنسیت بگیرد و پزشکان امکان آن را تایید نمایند این امر در قوانین منع نشده است ، لیکن چون آثار حقوقی فراوانی را دارد باید گفت در صورت تغییر جنسیت ، این امر تأثیری در حقوق ثابته ندارد و آن ها را جز در مواردی از قبیل بطلان ازدواج و حلیت و حرمت تغییر نمی دهد، بنابراین با توجه به دلایل ذکر شده ، پدری که قبل یا بعد از قذف فرزندش تغییر جنسیت می دهد همچنان مشمول ماده ٢٥٩قانون مجازات اسلامی قرار می گیرد و دلیلی برای نفی این حق پدر تغییر جنسیت داده وجود ندارد.

آثار تغییر جنسیت در سایر قراردادها

به طور کلی در قراردادهایی که نوع جنسیت فاقد اثر حقوقی است، تغییر جنسیت نیز فاقد اثر خواهد بود اما در قراردادهایی که نوع جنسیت نقش اساسی داشته باشد قرارداد از تاریخ تغییر جنسیت باطل خواهد بود و بر حقوق مکتسب قبلی اثری نخواهد داشت.

تغییر جنسیت و آثار کیفری مرتبت بر آن

با بررسی های بعمل آمده در فوق هرچند که به طورکلی چندان که باید به موضوع تغییر جنسیت پرداخته نشده است اما با این وجود در مقایسه دو جنبه حقوقی و کیفری این موضوع ملاحظه میکنیم که در حیطه حقوقی تغییر جنسیت پردازش بیشتری صورت گرفته است که قانونگذار را ناگزیراز پذیرفتن موضوع تغییر جنسیت افراد موضوع بند ١٨ . ماده ٤ قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١ نموده است ولی درخصوص جرایم و مجازات های این گونه افراد مباحثی وجود نداشته ودر صورت وجود استفتائاتی است که از فقهای عظام شده است .ولی درخصوص جرایم و مجازات های این گونه افراد مباحثی وجود نداشته ودر صورت وجود استفتائاتی است که از فقهای عظام شده است.در ادامه به برخی جرایم ومجازات های تعزیری افراد دوجنسی و کسانی که دارای اختلال هویت جنسی هستند میپردازیم.

صرف نظر از مسولیت کیفری افراد مزبورکه در ماده ١٦قانون ثبت احوال ، به عنوان افراد اعلام کننده یا امضاء کننده دفاتر ثبت کل وقایع که مبادرت به اخذ شناسنامه موهوم برای فرد دوجنسی کرده اند و برخلاف هویت طفل اظهارنموده اند، اگر چنانچه فرد دو جنسی نیز عالمأ و عامدأ پس از رسیدن به سن ١٨ سال تمام از همان شناسنامه استفاده نمایدکه بر خلاف هویت ظاهری فرد است دارای مسئولیت کیفری بوده و میتوان فرد دوجنسی را، به اتهام و جرم استفاده از شناسنامه موهوم طبق بند ب ماده ٢قانون (تخلفات و جرایم و مجازاتها ی مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه تحت تعقیب قرار داد که مجازات آنان حبس از ٩١روز تا یکسال و یا پرداخت جزای نقدی از  200.000 ریال تا 1.000.000 ریال یا هر دو مجازات خواهد بود.

بر اساس ماده ١١٦٩ قانون مدنی بر اساس اصل برائت و سایر اصول حاکم بر دادرسیها از قبیل اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، خطای هیچ فردی مفروض نیست لذا چنانچه کسی معتقد است که دیگری دچار خطا شده است باید به نحو منجزو قطعی بتواند خطاو متعاقبا خطاکاری را اثبات نماید، پس ابتدا باید دلیل قطعی بر حرمت تغییر جنسیت اقامه نمود سپس ارتکاب این فعل را گناه و جرم انگاشت ، علیرغم بحث های پیشین و فارغ از تجویز آن به دلایل پیش گفته نمی توان قائل به مجرمیت این اشخاص بود، مضافا آنکه در زمینه جرم انگاری، سایر اصول حاکم بر دادرسی ها از قبیل اصول قانونی بودن جرم و مجازات ، تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق در رسیدگیهای کیفری نمی توان حکم به مجرمیت داد.

مدارک مورد نیاز جهت طرح درخواست تغییر جنسیت

  1. شناسنامه و کارت ملی متقاضی
  2. گواهی پزشک معالج
  3. تنظیم و ارائه درخواست تغییر جنسیت به دادگاه

روند رسیدگی درخواست تغییر جنسیت

طبق بند 18 ماده 4 قانون حمایت خانواده دادگاه صالح برای طرح درخواست تغییر جنسیت دادگاه خانواده است.اما شخص متقاضی برای شروع کار بدوا باید با مراجعه به دفاتر خدمات قضائی وثبت نام در سامانه ثنا اقدام نماید.

باید توجه داشته تغییر جنسیت اصولاً نیازمند طرف دعوا قرار دادن شخص و یا ارگان خاصی نیست لیکن از این باب که تغییر جنسیت همراه با ابطال شناسنامه قدیم و صدور شناسنامه جدید می باشد و رویه قضایی نیز از این نظر پیروی  دادگاه خانواده صالحه پس از ارجاع فرد به پزشکی قانونی و روان پزشک معتبر از سوی آن و انجام آزمایشات مربوطه و اخذ تاییدیه آنان در صورتیکه شرایط تغییر جنسیت را در فرد احراز کند تصمیم بر صدورجواز تغییر جنسیت میگیرد.

وکیل متخصص تغییر جنسیت

بدین جهت که دعوای تغییر جنسیت جزو دعاوی غیرمالی بوده در تمامی دعاوی غیرمالی امکان تجدیدنظرخواهی وجود دارد و بنابر ویژگی غیرترافعی بودن آن باتوجه به اینکه طرف مقابل ندارد به نظر میرسد که متقاضی تغییر جنسیت امکان اعتراض به تصمیم دادگاه را داشته باشد.پس از صدور رای قطعی دادگاه مبنی بر تغییر جنسیت و صدور مجوز تغییر جنسیت گواهی و دستورهای لازم به اداره ثبت احوال و سایر مراجع جهت ابطال شناسنامه فعلی و صدور شناسنامه با هویت و مشخصات جدیدبه نام متقاضی صادر میشود.

باید توجه داشته به هیچ عنوان تغییر جنسیت باعث از بین رفتن هویت افراد نبوده بلکه تمامی شخصیت معنوی و حقوق مکتسبه فرد بعد از تغییر جنسیت محفوظ و متعلق به ایشان خواهد بود .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با مشاوره حقوقی تغییر جنسیت ، با وکیل متخصص تغییر جنسیت ، در وب سایت وکیل نادری در تماس باشید.

نکاتی در خصوص حصر وراثت

حصر وراثت
نکاتی در خصوص حصر وراثت

همانطور که از معانی کلمات مشخص است حصر وراثت محصور و مشخص کردن تعداد اشخاصی است که از متوفی ارث میبرند.رای که در این خصوص از مرجع صالح صادر میشود،گواهی نام داشته.پس میتوان اینطور بیان کرد که در صورتیکه وراث متوفی بخواهند خود را به عنوان یکی از اشخاصی که مستحق دریافت ارث هستند معرفی نمایند میبایست این ادعا را ثابت نمایند و مشخص نمایند به غیر از خودش چه اشخاص دیگری نیز مستحق دریافت ارث هستند.

همانطور که میدانید بعد از فوت هر فرد،شخصیت حقوقی آن از بین میرود.پس هر آنچه از او بجا مانده که شامل اموال و یا دیون آن میباشد میبایست به مالک جدید و شخصیت حقوقی منتقل شود.انسان ها سالها قبل ،قوانینی فی مابین خود تنطیم نمودند که در صورت فوت چه اشخاصی بتوانند بر اموال تسلط یابند.در شرع مقدس اسلام قوانین ارث بری به صورت کامل مشخص گردیده.که بر اساس آن برخی از خویشاوندان متوفی به فرضی و یا به عبارتی به درصدی ارث میبرند.و برخی دیگر از خویشاوندان از هرانچه باقی مانده است ارث میبرند.مباحث در خصوص ارث بری بسیار گسترده بوده و ودر صورت تمایل میتوانید به مقالات موجود در سایت مراجعه نمایید.
روند رسیدگی

برابر قانون شوراهای حل اختلاف گواهی انحصار وراثت در شورای حل اختلاف صادر میشود.لیکن در قانون امور حسبی مرجع قضایی صالح به صدور گواهی را،حوزه قضایی دانسته که محل آخرین اقامتگاه متوفی میباشد و در فرضی که محل اقامت شخص،مشخص نباشد دادگاه محل وجود مال غیر منقول،متعلق به متوفی ملاک اعتبار در رسیدگی خواهد بود و البته مطابق همان قانون هر یک از وراث و یا هر شخص ذی نفعی میتواند جهت اخذ گواهی انحصار وراثت،ثبت دادخواست نماید.لازم به ذکر است ذی نفع بودن هر شخص میبایست در شورای حل اختلاف صالح محرز شود.فلذا دارنده چک از متوفی ذی نفع تلقی میگردد.و در مثالی دیگر فروشنده ای که ملک خود را به متوفی فروخته لیکن ثمن معامله را به صورت کامل دریافت ننموده است نیز،ذی نفع محسوب میگردد.
طریقه شناسایی وراث

در برخی از موارد ممکن است شخصی از متوفی طلبکار باشد اما هیچ اطلاعی از وراث وی نداشته باشد،با توجه به این امر که دادگاه در صورت فوت شخصی خواهان را ملزم به معرفی وراث مرحوم مینماید،فلذا خواهان میبایست ابتدا اسامی وراث را بدست آورد.هرچند که این امر به نظر بسیار سخت میباشد اما به لطف الکترونیکی شدن اطلاعات هویتی افراد با استعلام از اداره ثبت مربوطه تمامی وراث قابل شناسایی هستند.لیکن با توجه به پیچیده بودن این امر و نیازمندی مبرم آن به پیگیری های متناسب بهره مندی از خدمات وکیل پایه یک دادگستری بسیار مفید و موثر خواهد بود.
مدارک مورد نیاز صدور گواهی حصر وراثت

با توجه به پیش بینی های صورت گرفته و اقدامات مثبت قوه ی قضاییه در بهره مندی از خدمات الکترونیکی و غیر حضوری ثبت دادخواست انحصار وراثت نیز مانند الباقی دعاوی از طریق شورای حل اختلاف قابل طرح میباشد.بدین ترتیب که متقاضی اخذ گواهی میبایست در ابتدا در سامانه ابلاغ الکترونیک ثبت نام نماید و در ادامه با ارائه گواهی فوت شناسنامه و کارت ملی متوفی،شناسنامه وراث متوفی و استشهادیه و اگر ذی نفع میباشد مدارک مثبت ذی نفع بودن به دفاتر خدمات دادخواست خود را ثبت نماید.

در شرایطی ممکن است اخذ گواهی حصر وراثت نیازمند پرداخت مبالغ مالیات بر ارث باشد که د راین صورت وراث میتوانند با مراجعه به اداره دارایی مربوطه اقدام به اخذ مفاصا حساب نمایند.

وکیل دادگستری میتواند در اخذ این گواهی از ذی نفع و یا یکی از وراث با پذیرش وکالت از ذی نفع و یا هریک از وراث اقدام به طرح داخواست نماید و اقدامات مربوطه را به انجام رساند.

نکاتی درباره تغییر نام

تغییر نام

همانطور که میدانیم نام بزرگترین دستاورد بشری بوده و در جهت ارائه راهکارهای حقوقی و مشاوره لازم در ابتدا می بایست توضیحاتی مختصراً بیان شود .

نام هر فرد بیانگر تمام حقوق و تکالیف مربوط به آن شخصیت میباشد.اسامی افراد در ایران و کشورهای خارجی به دو بخش نام کوچک و نام خانوادگی تقسیم میشود که نام کوچک توسط والدین در زمان اخذ شناسنامه برای طفل تازه متولد شده انتخاب و برای او شناسنامه گرفته میشود و نام خانوادگی دربرگیرنده روابط خانوادگی و نسب فرد میشود،پس آنچه مسلم است تغییر نام خانوادگی بسیار سخت تر و دشوار تر از تغییر نام کوچک فرد میباشد.

سئوالی که مطرح میشود آن است که چرا تغییر دادن نام امری عادی و ساده نبوده و با پیچیدگی های حقوقی و اداری همراه است در پاسخ میبایست به این نکته اشاره کرد که نام و نام خانوادگی افراد طی یک سند رسمی توسط ثبت احوال به ثبت میرسد.بدیهی است حاکمیت به عنوان مجری قانون تمام تلاش خود را در جهت اصالت بخشیدن و محافظت از اسناد رسمی صادر شده ی خود مینماید.فارغ از این امر تغییر نام عواقب بسیار گسترده ای را در پی خواهد داشت و میتواند مشکلات عدیده ای را نیز به همراه داشته باشد به عنوان مثال تمام مدارک شناسایی فرد با تغییر نام او تغییر میکند،مدرک تحصیلاتی او نیز دستخوش اصلاح قرار گرفته و در مواردی نیز ممکن است راهی برای فرار بزهکاران از چنگال قانون و عدالت باشد.این اصول کلی با اصل جهان شمولی به نام اصل آزادی انسان در تعارض قرار میگیرد.اصل آزادی انسان این اختیار را به او میدهد،که به میل خود نامی را انتخاب کند که دیگران او را با آن شناخت و با وی در ارتباط باشند،پس بدیهی است سلیقه ی والدین در انتخاب نام فرزند الزاما مطابق سلیقه ی فرزند نخواهد بود.نظام حقوقی ایران نیز در مواردی تغییر نام کوچک و نام خانوادگی را با سهولت بسیاری پیش بینی کرده.که در این خصوص میتوان به ماده 20 قانون ثبت احوال و تبصره های ذیل آن اشاره نمود که در این صورت فرد با مدارک شناسایی خود به ادارات ثبت مراجعه و با واریز هزینه مربوطه درخواست خود را ثبت میکند و در صورت تطابق خواسته با قانون تغییر نام صورت میپذیرد و در غیر این صورت تصمیم اداره ثبت بر رد خواسته متقاضی در هیئت حل اختلاف اداره ذی ربط که همان اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه است،مطرح میشود.آنچه ملاک قانون در تغییر نام به این روش است آن است که نام متقاضی نامتعارف و غیر مرسوم و یا حاوی الفاظی ناشایست باشد.اما آنچه بیشتر از هر چیز مربوط به این مشاوره حقوقی میباشد تغییر نام در حالتی است که نام فعلی،نامی مرسوم و متداول بوده لیکن به مواردی شخصی مورد پسند متقاضی تغییر نام نمیباشد.در این خصوص اداره ثبت احوال بدون حکم قضایی نسبت به تغییر نام اقدام نمی نماید.فلذا به ناچار میبایست در دادگاه عمومی حقوقی محل صدور شناسنامه طرح دادخواست نمود.
روند رسیدگی

با توجه به الکترونیکی شدن ثبت دادخواست در مراکز استان ها و شهر های بزرگ دادخواست تغییر نام نیز میبایست از طریق دفاتر خدمات قضایی به مراجع مربوطه ارسال گردد.ثبت دادخواست از این طریق نیازمند ثبت نام در سامانه ابلاغ الکترونیک میباشد.لازم به ذکر است قبل از ثبت دادخواست نسبت به اخذ مشاوره حقوقی مناسب از وکیل دادگستری متخصص اقدامات بایسته صورت پذیرد. برای اخذ مشاوره حقوقی میتوانید با وکیل تغییر نام مشورت نمایید.

آنچه بیش از هرچیز دادگاه را به پذیرش درخواست شما مبنی بر ابطال شناسنامه سابق و الزام اداره ثبت به صدور شناسنامه جدید و نامی دیگر مجاب میکند،این است که خواهان بتواند اثبات نماید سال ها با نام دیگری بزرگ شده و زندگی کرده و هیچ انس والفتی با نام شناسنامه ای خود ندارد،و در حال حاضر که بالغ شده ترجیح میدهد نام واقعی خود در شناسنامه و مدارک هویتی اش درج گردد.

با بررسی آراء محاکم قضایی میتوان این طور استنباط نمود که حتی در مواردی ممکن است دادگاه نام های ائمه معصومین را نیز به نام های دیگری تغییر دهد و قطعا این اقدام بی احترامی شمرده نشده و صرفا سلیقه افراد در انتخاب نام میباشد.به عنوان مثال نام فاطمه به نام ماهور تغییر پیدا کرده،و در مواردی نام جواد به نام کامران.و البته بالعکس این موضوع صادق است به عنوان مثال نام مرسوم و متداول پوریا به مرتضی و یا نام لیندا به نام مهناز تغییر یابد.

اقناع وجدان دادگاه از مورادی است که نیازمند تبحر و اشاره به نکات ظریفی بوده که در طرح دعوای تغییر نام میبایست به آن توجه کافی مبذول داشت.فلذا توصیه میشود در این خصوص به وکیل متخصص تغییر نام مراجعه شود.
مدارک مورد نیاز

همانطور که اشاره شد در ابتدا دادخواست میبایست از طریق دفاتر خدمات قضایی به دادگاه ارسال گردد.لازم به ذکر است اداره ثبت احوال میبایست باید به عنوان خوانده طرف دعوا قرارگیرد.بدیهی است در دادخواست میبایست مدارک هویتی شناسایی ضمیمه گردد.مدارک هویتی و مدارک و مستنداتی که بر این امر گواهی نماید که نام شما از کودکی چیز دیگری بوده و به آن نام شناخته شده هستید،ضمیمه گردد.

آنچه مسلم است نام جدید انتخابی شما میبایست در دادخواست به دادگاه ارائه شود،که بعد از صدور حکم شناسنامه جدید به این نام صادر خواهد شد و در توضیحات آن تغییر نام به موجب حکم دادگاه قید میگردد.

بدیهی است مشاوره حقوقی قبل از هر اقدام در تسهیل روند رسیدگی و اخذ نتیجه ی مطلوب بسیار موثر است.