ابطال سند رسمی و ابطال سند رهنی به علت فضولی بودن معاملات

ابطال سند رسمی و ابطال سند رهنی به علت فضولی بودن معاملات

ابطال سند رسمی و ابطال سند رهنی به علت فضولی بودن معاملات

دادنامه

مقدمه

در خصوص دعوی خواهان احمد …………… بطرفیت خواندگان 1-جعفر …2-نرگس ….هر دو با وکالت پ….. 3-بانک مسکن بخواسته 1-ابطال مبایعه نامه عادی 10 /7 /88 تنظیمی فیمابین خواندگان ردیف اول و دوم 2-ابطال سند رسمی ………تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی ……تهران میان خواندگان ردیف اول و دوم 3- ابطال سند رهنی بشماره ………21 /4 /93 دفتر خانه اسناد رسمی …، تمامی خواسته ها مقوم به 120 811 . 897 ريال اجمال دعوی خواهان و وکیل وی آن است که وکیل خواهان بیان داشته موکل وی با خوانده ردیف اول شریک مشاعی در پلاک ثبتی …فرعی از …. بخش 10 تهران می باشد ومیزان مالکیت موکل و خوانده موصوف بالسويه بوده و مؤید این ادعا دستور فروش صادره از شعبه 179 دادگاه عمومی تهران بشماره دادنامه 1146- 30 /10/ 92 ومتعاقب آن برگزاری جلسات مزایده فروش ملک توسط شعبه ياد شده و نیز حکم کیفری متضمن محکومیت خوانده ردیف اول به تحمل یک سال حبس به اتهام انتقال مال غیر موضوع شکایت موکل در شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان بموجب دادنامه شماره 1313 – 96 / 9 / 8 می باشد وبا وصف وجود قرارداد مشارکت میان موکل و خوانده ردیف اول مشاراليه بموجب مبایعه نامه عادی 10 /7 /88 وسند قطعی شماره …- 21 /4 /63 تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی … تهران اقدام به فروش و واگذاری و انتقال قطعی 6 دانگ یک باب آپارتمان بشماره پلاک …فرعی از 1630 اصلی قطعه دوم تفکیکی واقع در بخش ده تهران به خوانده ردیف دوم نرگس …… نموده و خانم نرگس ………… نیز به موجب سند رهنی شماره ….. 21/ 4/ 93 در دفتر خانه اسناد رسمی …تهران آپارتمان موصوف را در رهن بانک مسکن شعبه توحید قرارمی دهد و بیان داشته بجهت مشاعی بودن آپارتمان موضوع معامله وانتقال ، تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال معامله صورت گرفته و ابطال سند قطعی انتقال مارالبيان و نیز ابطال سند رهنی فوق الذکر نسبت به سه دانگ سهم موکل را دارم دادگاه ادعای وکیل خواهان را با عنایت به مستندات تقديمی از جمله دادنامه های صادره از شعبه 179 مبنی بر دستور فروش ملک مشاع ، دادنامه شماره 1313- 8 /9/ 96 شعبه 7 دادگاه تجدید نظر استان تهران مبنی بر محکومیت آقای جعفر ………. به تحمل حبس از بابت انتقال بغیر مال مشاع و نیز دادنامه شماره 930 – 8 /10 /95 صادره از این دادگاه مبنی بر رد ادعای جعفر … از حیث تحقق اقاله میان وی و خواهان در خصوص قرارداد مشارکت مدنی که قطعیت یافته و النهایه دادنامه شماره 34 -23 /1 /94 مبنی بر رد دعوی اعتراض ثالث خانم نرگس ….نسبت به آپارتمان موضوع دعوی که بموجب دادنامه شماره 495- 9 /6 /95 شعبه 7 دادگاه تجدید نظراستان قطعيت يافته وارد می داند و مالکیت مشاعی خواهان بر آپارتمان موضوع ترافع به میزان سه دانگ مشاع از شش دانگ مسجل می باشد .

رای دادگاه

با وصف مراتب فوق معامله و انتقال رسمی آپارتمان موضوع دعوی از ناحيه خوانده ردیف اول (جعفر …) بخوانده ردیف دوم (نرگس …) بدون اذن وموافقت خواهان مصداق بارز معاملات فضولی بوده که با تأیید بعدی مالک و اصیل معامله انجام شده صحیح و با عدم تنفيذ و رد آن ، معامله وانتقال صورت گرفته به دایره بطلان سقوط می نماید وبا عنایت به اینکه اقامه دعاوی متعدد از ناحيه خواهان واز آن جمله شکایت کیفری مطروحه از ناحیه وی عليه جعفر …مبنی بر انتقال مال غير و اقامه دعوی حاضر حاکی از عدم اذن و رضایت خواهان به معامله صورت گرفته و عدم تنفیذ آن می باشد و از طرفی برابر ماده 247 از قانون مدنی معامله نسبت به مال غیر جزء با وکالت ،ولایت یا وصایت جائز ونافذ نمی باشد ، معامله ونقل و انتقال صورت گرفته را نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی موضوع دعوى صحيح ومعتبر دانسته و ضمن پذیرش ادعای خواهان مستند به مواد 574 ، 581 ،582، 247د248 ،250 ، 251 256 از قانون مدنی وماده 365 از قانون مرقوم و مواد 198 ف 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال مبایعه نامه عادی 10 /7 /88 تنظیمی فیمابین خواندگان ردیف اول ودوم نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ آپارتمان موضوع معامله و نیز ابطال سند رسمی ناشی از معامله انجام شده بشماره 117195- 21 /4 /93 دفتر خانه اسناد رسمی …تهران نسبت به سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی موضوع انتقال صادر و اعلام میدارد و بدینسان ترهین صورت گرفته از ناحيه خانم نرگس …. نزد خوانده ردیف سوم (بانک مسکن شعبه …) نیز نسبت به مازاد بر سهم مالكانه خود غیرنافذ بوده و با عدم تنفيذ بعدی اصل معامله و انتقال صورت گرفته توسط خواهان ، ترهین انجام شده نسبت به حصه مالکانه خواهان فضولی بوده وبا رد آن از ناحیه وی باطل وغیر معتبر می گردد فلذا دعوی خواهان را در این قسمت نیز وارد دانسته و ومستندا به مواد فوق الذکر از قانون یاد شده حکم بر ابطال سند رهنی شماره 117196- 21 /4 /93 تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی …تهران نسبت به نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی موضوع ترهین صادر واعلام میدارد و همچنین خواندگان ردیف اول و دوم را از باب تسبییب در ورود خسارت بپرداخت خسارات دادرسی دعوی مطروحه برطبق تعرفه در حق خواهان محکوم می نماید، رای صادره حضوری وظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.