قتل مانع ارث : به حکم ماده 880 قانون مدنی قتل از موانع ارث است . بنابراین کسی که مورث خود را عمدا بکشد از ارث محروم میشود اعم از اینکه منفردا باشد یا به شرکت . تنها قتـل عمدی از موانع ارث است فلذا قتل غیرعمدی مانع ارث به شمار نمیرود. همچنین قتـل عمدی باید نامشروع باشد تا مانع ارث گردد.برای نمونه قتل از باب دفاع مشروع یا بعنوان مامور اجرای احکام کیفری مانع ارث نیست .

مبنای محروم‌شدن قاتل از ارث :

مبنای حرمان قاتل از ارث ، بی‌لیاقتی اوست و با بخشش مورث هم قاتل ارث نمیبرد ولی قتلی که به دستور مورث و برای رهایی او از درد و رنج و بدنامی واقع میشود مانع ارث نیست . همچنین اگر وارثی به عمد سبب ساقط شدن جنین شودگرچه عمل او از نظر کیفری قتل نیست ولی به حکم ماده 852 قانون مدنی از ارث محروم میشود.

قتل مانع ارث

تاثیر قتل در ارث دیه

وکیل قتل : قتل عمدی مورث مانع از ارث بردن اموال مقتول میشود اما قتل چه عمدی و چه غیرعمدی باشد ، سبب میشود وارث (قاتل) از دیه مورث ارث نبرد.

معاونت در قتل عمدی

معاونت در قتـل عمدی مورث مانع ارث نمیباشد گرچه نظر غالب معتقد است معاون در قتل عمدی نیز محروم از ارث است ولی ماده 357 قانون مجازات بگونه‌ای انشاء شده است که معاون در قتل عمدی را شامل نمی شود و از ارث بردن منع نمیکند .

قتل عمدی موصی

قانون تنها قتل مورث را مانع ارث به شمار آورده است ولی در مورد قتل موصی(وصیت‌کننده) ساکت است . براساس دیدگاه غالب قتل عمدی موصی توسط موصی‌له(کسی که وصیت به نفع او شده است) با انگیزه تملک موصی‌به(مورد وصیت) هم مانع وصیت میشود. بعبارت دیگر قتل عمدی موصی با هدف دستیابی به موصی‌به موجب بطلان وصیت است.

تاثیر قتل بر فرزندان و اقوام قاتل :

اولاد و اقوام کسانی که به موجب قانون از ارث محروم شده‌اند ، محرومیتی از ارث ندارند بنابراین اولاد کسی که پدر خود را کشته باشد از جد مقتول خود ارث میبرد.

قتل مورث دیوانه

چنانچه قتـل عمد مورث به دلیلی غیر از دفاع مشروع و حکم قانون قابل قصاص نباشد همچنان مانع از ارث میشود برای مثال اگر وارث مورث خود را که مجنون یا غیرمسلمان است ، بکشد ، قصاص نمیشود ولی از ارث محروم میشود. پس بین قابلیت قصاص و منع از ارث ملازمه وجود ندارد.

قتل غیرمستقیم مورث

فرقی نمیکند وارث مورث خود را بطور مستقیم و به مباشرت بکشد یا بصورت غیرمستقیم و به تسبیب . پس اگر وارث با تحریک حیوان یا فرد فاقد اراده و اهلیت ، مورث را عمدا بکشد گرچه تهدیدکننده مستقیما در ارتکاب قتل مباشرت نداشته ولی چون سبب اقوی از مباشر است ، قتل عمدی به او نسبت داده میشود ، قتـل عمدی به او نسبت داده میشود و از ارث محروم میگردد.

آیا قتل در فراش مانع از ارث میشود ؟

اگر مردی زن خود را با مرد بیگانه‌ای در حال آمیزش مشاهده کند ، او را میتواند به قتل برساند و در این حالت از زن نیز ارث میبرد.

اگر کسی که اشتباها به تصور اینکه مقتول مهدورالدم بوده است ، از ارث محروم میشود؟

اگر کسی با این پندار که دیگری مستحق قتل است او را بکشد و بعد معلوم شود که اشتباه کرده است ، چنین قتلی مانع ارث نیست.

آیا در قتل عمدی انگیزه مورد توجه قرار میگیرد ؟

در قتل عمدی صرف قتل به تنهایی کافی نیست بلکه انگیزه ارث بردن باید ثابت شود تا مانع محسوب گردد.