قرار منع تعقیب و قرار ترک تعقیب با وکیل نادری : بطور کلی آرایی که از دادگاه‌های کیفری صادر میشود به دو دسته تقسیم میشوند: یا قرار هستند یا حکم هستند .

قرارهای منع تعقیب و ترک تعقیب از جمله قرارهای کیفری هستند که از سوی مراجع کیفری بنا به شرایطی صادر میشود. در ادامه با توضیحات وکیل متخصص کیفری همراه باشید..

ماهیت قرار منع تعقیب

قرار منع تعقیب در دو حالت صادر میشود:

حالت اول

هنگامی صادر میشود که فعلی که فاعل انجام داده است. جرم‌انگاری نشده است و به همین خاطر توسط قاضی تحقیق یا قاضی رسیدگی ، قرار منع تعقیب صادر میشود. بعبارت اخری ماهیت عملی که انجام شده است. جرم نیست تا بتوان برای آن مجازاتی تعیین کرد.

حالت دوم

هنگامی صادر میشود که عمل انجام شده ماهیتا جرم است. منتها دلایل کافی برای توجه اتهام به متهم وجود ندارد. به همین منظور تعقیب ممنوع میشود.

قرار منع تعقیب و قرار ترک تعقیب چیست

صدور قرار منع تعقیب توسط بازپرس

بازپرس در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم ، قرار منع تعقیب را صادر میکند. و سپس پرونده را فوری نزد دادستان ارسال میکند .

دادستان ظرف سه روز درباره قرار منع تعقیب بازپرس اظهار‌نظر میکند. دادستان محترم یا با قرار صادره موافق است یا مخالف است. هنگامیکه دادستان موافقت کند ، بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ میکند.

مخالفت دادستان با بازپرس

وقتی که دادستان با بازپرس در قرار منع تعقیب مخالفت کند و بازپرس همچنان بر عقیده خود استوار باشد. پرونده برای حل اختلاف به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد. ارجاع داده میشود تا هرآنچه که دادگاه تصمیم بگیرد ، انجام شود.

توجه شود حتی اگر قرار منع تعقیب با موافقت دادستان نیز واقع شود. شاکی میتواند به این قرار صادره توسط دادسرا در دادگاه صالح به رسیدگی به اصل جرم ، اعتراض کند.

تایید قـرار مـنع تعـقیب توسط دادگاه بدوی

اگر قرار منع تعقیب صادر شده‌ی دادسرا توسط دادگاه به تایید برسد. تصمیم دادگاه قطعی خواهد بود. اما در برخی جرایم مانند قتل ، بازنیز در محاکم تجدیدنظر ، قرار منع تعقیب ، قابل اعتراض میباشد.

نقض قـرار مـنع تعـقیـب توسط دادگاه بدوی

اگر قرار منع تعقیب دادسرا توسط دادگاه نقض شود. بازپرس پرونده مکلف است که متهم را احضار کند. و موضوع را به او تفهیم کند و او را همراه پرونده به دادگاه ارسال نماید .

عنایت شود که قرار منع تعقیب توسط دادگاه نیز صادر میشود. و به مانند دادسرا قابل اعتراض میباشد که در مراجع بالا رسیدگی مجدد میشود.

قرار ترک تعقیب

نهادی در حقوق کیفری وجود دارد به نام ترک تعقیب که برای شاکی در جرایم قابل‌گذشت این امکان را فراهم می‌آورد. که قبل از صدور کیفرخواست،از دادسرا تقاضا کند که تعقیب متهم متوقف شود .

البته شاکی میتواند بعد از صدور قرار ترک تعقیب متهم ، یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب ، تعقیب مجدد متهم را درخواست کند .

قرار ترک تعقیب فقط توسط دادستان صادر میشود. و از طریق هیچ مقام رسمی دیگری قابلیت صدور ندارد. اما قرار منع تعقیب هم توسط دادسرا هم توسط دادگاه صادر خواهد شد .

صادر شدن قرار ترک تعقیب توسط دادستان چه تاثیری بر وضعیت متهم میگذارد؟

متهم اگر زندانی باشد آزاد می شود و اگر وثیقه سپرده باشد منجر به آزادی وثیقه خواهد شد. همچنین در صورتی که برای تامین خواسته ، مالی توقیف باشد از آن رفع توقیف خواهد شد.

در صورت تایید قرار منع تعقیب توسط دادستان چه اقداماتی صورت میگیرد؟

اگر قرار منع تعقیب توسط دادستان تایید شود ، اگر قرار تامین کیفری یا نظارت قضایی صادر شده باشد ، تمامی آنها ملغی‌ خواهد شد.