نشر اکاذیب و مجازات آن : امروزه در جراید و رسانه ها مطالبی درباره بازیگران معروف و ورزشکاران به نام نشر داده می شود که برای مخاطبان روشن و هویدا نمی باشد ولی با مراجعه به محاکم قضایی متوجه می شویم که بعدا ورزشکار و بازیگر معروف با شکایت از ناشر مطالب ، باعث پیگرد قانونی وی به جهت اتهام نشر اکاذیب شده است. یکی از مصداق هایی که در مورد نشر اکاذیب می توان گفت ، همین مورد اخیرالذکر می باشد.

ماهیت نشر اکاذیب

نشر در لغت به معنای توسعه دادن و پراکندگی و گستردگی میباشد.
اکاذیب جمع کذب می باشد و کذب در لغت به معنای خبر دادن از چیزی به خلاف آن چه که هست ، می باشد.  نشر اکاذیب به معنای توسعه دادن و پراکنده کردن اخباری می باشد که خلاف واقع است .

نشر اکاذیب و مجازات آن

عنصر قانونی جرم نشر اکاذیب

جرم نشر اکاذیب ، در ماده 698 قانون مجازات اسلامی ، باب پنجم تعزیرات ، مصوب سال 1375 ، اشاره شده است.
گرچه جرم نشر اکاذیب ، در 286 قانون مجازات اسلامی ، مصوب سال 1392 ، نیز اشاره شده است.
همچنین جرم نشر اکاذیب ، در ماده 746 قانون مجازات اسلامی ، باب پنجم تعزیرات ، مصوب سال 1375 ، نیز اشاره شده است.

بنابراین عنصر قانونی در این جرم متعدد است و در قسمت های مختلفی در قانون از آن نام برده شده است.

عنصر مادی جرم نشر اکاذیب

پیکره مادی جرم نشر اکاذیب عبارتند از :

الف) اظهار کردن مطالب خلاف واقع است .
ب) نسبت دادن مطلب خلاف واقع به شخص حقیقی یا شخص حقوقی

عنصر معنوی جرم نشر اکاذیب

عنصر معنوی از اجزایی تشکیل می شود که بدین شرح است.

الف)سوءنیت عام

شخص مرتکب باید قصد و اراده و اختیار داشته باشد . در جرم مذکور ، شخص باید قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی را داشته باشد .

ب) سوءنیت خاص

جرم نشر اکاذیب ، جرم مقید به نتیجه نمیباشد و این موضوع صراحتا در قسمت اخیر ماده 698 باب پنجم تعزیرات مصوب سال 1375 ذکر شده است.
بنابراین چه ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نشود ، جرم نشر اکاذیب به وقوع پیوسته است .

مجازات جرم نشر اکاذیب

مجازات های متفاوتی، بسته به شرایط ، برای جرم نشر اکاذیب پیش بینی شده است :

الف) مطابق ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ، اگر نشر اکاذیب به طور گسترده انجام شود به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور و نا امنی در حد وسیع گردد ، مرتکب ، مفسد فی الارض محسوب میشود و به اعدام محکوم می گردد.

ب)مطابق ماده 698 باب تعزیرات مصوب 1375 ، ناشر کذب ، مجازات او ، حبس از دو ماه تا دو سال است یا اینکه قاضی می تواند آن را تا 74 ضربه شلاق محکوم کند.

ج)اگر کسی به وسیله سامانه رایانه ای ، جرم نشر اکاذیب را مرتکب شود ، به مجازات زندان از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 500 هزار تومان تا 4 میلیون تومان یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد .

دریافت مشاوره حقوقی از وکیل پایه یک دادگستری – وکیل نادری

در بزه نشر اکاذیب ، اگر فردی به صورت شفاهی اکاذیبی را به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی مطرح نماید ، آیا جرم است؟

بزه نشر اکاذیب از جرایم مقید به وسیله است و وسیله مزبور از حیث نوع ، مکتوب میباشد . فلذا نشر اکاذیب در قالب کتابت امکان پذیر است .

آیا جرم نشر اکاذیب از جرایم قابل گذشت میباشد ؟

براساس ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، جرم نشر اکاذیب از جمله جرایم قابل گذشت است که با گذشت شاکی ، قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد .