وکیل محجورین

حجر یعنی چه ؟

حجر در لغت به معنای منع است اما در اصطلاح حقوقی منظور از حجر عدم اهلیت است‌ به عبارتی دیگر ،هنگامی که شخص به موجب قانون از اداره امور خود به صورت مستقل  و شخصا منع شود و نتواند امور حقوقی خود را اعمال کند حجر گفته می شود. در واقع حجر یعنی شخص توانایی قانونی برای اجرای حق خود را ندارد.

اهلیت استیفا یعنی چه ؟

اهلیت استیفا به معنی شایستگی فرد برای اجرای حقوق خود است . چه بسا پیش می آید که شخصی دارای حقوق است اما توانایی اجرای حقوق خود را ندارد که در این حالت شخص اهلیت استیفا ندارد.

اهلیت تمتع چیست ؟

اهلیت تمتع به معنای شایستگی فرد برای دارا شدن حق و تکلیف است که به این اهلیت ،اهلیت استحقاق و تملک نیز گفته می شود.

محجورینوکیل محجورین

انواع حجر :

۱. حجر عام و خاص :

حجر عام، به این معناست که شخص به طور کلی و کاملاً از اجرای حق و اعمال حقوقی خود منع شده باشد . مثلا حجر مجنون عام است.

حجر خاص یعنی اینکه شخص توانایی و شایستگی اجرای بخشی از حقوق خود را ندارد. برای مثال حجر سفیه یا غیر رشید خاص است و فقط امور مالی او را در بر می‌گیرد.

۲. حجر حمایتی و حجر سوء ظنی :

در حجر حمایتی هدف قانونگذار حمایت از محجور است اما در حجر سوء ظنی ،حمایت از منافع دیگران مد نظر قانون گذار است .

۳. حجر قانونی و حجر قضایی :

هرگاه حجر به موجب حکم قانون باشد حجر قانونی تلقی می شود مثل حجر صغیر،
و در صورتی که حجر به حکم دادگاه باشد حجر قضایی نامیده می شود مانند حجر تاجر ورشکسته.

۴. حجر بر اساس فقدان اراده و نقص اراده

۵. حجر امور مالی و حجر امور مالی و غیرمالی :

در صورتی که حجر محدود به امور مالی باشد از نوع اول است و در صورتی که همه امور مالی و هم امور غیر مالی را شامل شود از نوع دوم حجر است .

۶. حجری که پایان معین دارد و حجری که پایان معین ندارد:

هرگاه حجر در زمانی مشخص تمام شود از نوع اول یعنی پایان معین است و هرگاه حجر هیچ شرایط معینی نداشته باشد از نوع دوم است.

محجور کیست ؟

محجور شخصی است که به دلیل نداشتن اهلیت یا نقص اهلیت امور و اعمال حقوقی خود را نمی‌تواند انجام دهد .

انواع محجورین :

محجورین به سه دسته صغار،اشخاص غیر رشید و مجانین تقسیم می‌شوند.

الف ) صغیر

صغیر کسی است که نابالغ باشد ، به عبارتی دیگربه  کودک، طفل ،خردسال صغیر میگویند. صغیر در لغت به معنای کوچک است و در اصطلاح حقوقی فردی است که به سن بلوغ نرسیده و بالغ نشده است و سن بلوغ به موجب قانون مدنی در دختران رسیدن به سن  9 سال تمام قمری  و در پسرها سن 15 سال تمام قمری است.

وکیل محجورین

انواع صغیر

۱. صغیر ممیز

صغیری که به سن بلوغ نرسیده اما دارای اراده ، درک و تشخیص نسبی است صغیر ممیز نام دارد. صغیر ممیز زشت را از زیبا و سود را از زیان تشخیص می دهد و اراده حقوقی دارد.

۲.صغیر غیر ممیز 

سفیر غیرممیز  و به سن بلوغ نرسیده و اراده حقوقی ،درک و تشخیص ندارد یعنی زشت را از زیبا و سود را از زیان تشخیص نمی دهد.

ب) افراد غیر رشید

غیر رشید یا سفیه به معنای جاهل و احمق است و منظور از سفیه در حقوق مدنی شخصی است که تصرفات مالی او عاقلانه و مطابق با راه و روش عقلا و عرف نیست. البته کسی که گاهی اوقات غیرعاقلانه اموال خود را خرج میکند سفیه یا غیر رشید محسوب نمی‌شود.

نکته : کسی که اموالش را در راه حرام مصرف می‌کند سفیه است .

حجر سفیه :

حجر سفیه به امور مالی وی محدود است و در امور غیر مالی مانند طلاق ، سفیه به طور مستقل امور حقوقی خود را میتواند انجام دهد.

ج ) مجنون :

مجنون فردی است که عقل و درک ندارد و قوه عقلانی وی دچار اختلال است .

اقسام مجنون

۱. مجنون بر اساس اتصال یا عدم اتصال جنونِ به دوران کودکی :

این دسته بندی شامل مجنونی که جنون وی به دوران کودکی یا صغر او متصل است و مجنونی که جنون وی متصل به دوران کودکی او نیست میشود .

۲. مجنون دائمی و مجنون ادواری :

مجنون دائمی جنون مداوم و مستمر دارد اما مجنون ادواری گاهی در حالت جنون و گاهی در حالت افاقه است .

اعمال حقوقی مجنون :

همانطور که گفته شد مجنون اراده حقوقی و قوه درک و تمیز ندارد از این رو تمام معاملات و اعمال حقوقی او باطل است حتی در صورتی که ولی یا قیم اجازه داده باشد.

طبق ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی :
مجنون دائمی مطلقا و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ،ولو با اجازه ولی یا قیم خود،لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه مینماید نافذ است ، مشروط بر آنکه افاقه او مسلم باشد.

وکیل محجورین

اثبات حجر و رسیدگی به اعمال حقوقی و معاملات محجورین توسط ولی و قیم گاهی اوقات نیازمند مشورت با وکیل است زیرا وکیل با تجربیات خود در این زمینه به بهترین شکل موکل خود را راهنمایی می کند در صورت نیاز به وکیل متخصص امور حسبی از طریق راه های ارتباطی با وکیل نادری تماس حاصل فرمایید.

معامله با محجورین چه حکمی دارد است؟

معامله با مجنون و صغیر ممیز باطل و با اشخاص سفیه و صغیر ممیز در صورت اجازه ولی و یا قیم انان صحیح هست.

چگونه میتوان متوجه حجر طرف مقابل شد؟

قانونگذار پس از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی تمام افراد جامعه را بالغ،عاقل و رشید محسوب کرده و در صورت ادعای حجر شخص مدعی باید ادعا خود را اثبات کند.

برای اثبات حجر به چه مدارکی نیاز هست؟

با ارایه مدارک پزشکی و مراجعه به پزشکی قانونی و شهود میتوان محجور بودن شخص را اثبات کرد.

چه مرجعی صالح به رسیدگی به اثبات و یا رفع حجر هست؟

قانونگذار مرجعی اختصاصی برای رسیدگی به دعاوی حجر تعیین کرده است و ان دادگاه ویژه رسیدگی به امور حسبی میباشد.