در صورت عدم پرداخت اجاره‌ بها چه کنیم ؟ معمولا طبق توافقی که بین موجر و مستاجر براساس قرارداد کتبی یا شفاهی بین یکدیگر منعقد میکنند. مستاجر موظف است مبلغی را بعنوان اجاره بها ماهانه واریز کند اما گاهی اوقات مستاجر خلف وعده میکند و بر پیمان خود استوار نیست . در این حالت موجر میتواند با به کارگیری راه‌کارهایی اقدام به مطالبه اجاره بها کرده و به وجهی که مستحق آن است ، برسد .

حکم فسخ اجاره یا حکم تخلیه

عدم پرداخت اجاره‌بها توسط مستاجر طبق بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 ، موجر میتواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند .

در صورت عدم پرداخت اجاره‌ بها چه کنیم ؟

کسر از مبلغ ودیعه

معمولا مراجعه به وکیل ملکی و مرجع قضایی زمانی است که مستاجر با پایان یافتن مهلت قراردادش اقدام به تخلیه ملک نکند لذا در صورتی که مستاجر با پایان مدت اجاره‌اش اقدام به تخلیه ملک بنماید. و بر بدهکاربودن خود نیز اذعان داشته باشد. دیگر مراجعه به مراجع قضایی ضروری نیست اما موجر با احتساب اجاره‌های معوقه و سایر هزینه‌ها و کسر آن از مبلغ ودیعه میتواند بدون مراجعه به دادگستری مشکل را حل کند.

اجاره‌نامه عادی

در صورتی که مستاجر در مهلت مقرر از پرداخت مال‌الاجاره خودداری نموده و با ابلاغ اظهارنامه در موردی که اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد ظرف 10 روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد. موجر می تواند برای تخلیه عین مستاجره و وصول اجاره‌بها به دادگاه مراجعه کند.

اجاره‌نامه رسمی

در صورتی که ظرف 10روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه از سوی دفترخانه تنظیم‌کننده اجاره‌نامه مبنی بر پرداخت مال‌الاجاره ، مستاجر اقدام به پرداخت اجاره‌بها نکند. موجر میتواند از دفترخانه یا اجرای ثبت ، صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره‌بها را درخواست کند . هرگاه پس از صدور اجرائیه ، مستاجر اجاره آپارتمان عقب افتاده را تودیع کند. اجرای ثبت تخلیه را متوقف میکند ولی موجر میتواند به استناد تخلف مستاجر از پرداخت اجاره‌بها از دادگاه درخواست تخلیه عین مستاجر را بنماید .

عدم پرداخت شارژ ساختمان

در صورت عدم پرداخت شارژ توسط یکی از مالکین ساختمان ، هیات مدیره میتواند برای او اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن ارسال کند. همسایه خاطی باید ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را پرداخت کند . در غیر اینصورت مدیر ساختمان میتواند آب ، برق ، گاز را قطع کند .

در صورتی که مالک یا استفاده‌کننده از ملک ، پس از قطع انشعابات ، بازهم اقدام به پرداخت مبلغ شارژ نکند. اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیات مدیره برای وصول وجه بر طبق اظهارنامه ارسال شده ، اجرائیه صادر میکند. و از طریق اجرائیه اموال بدهکار توقیف و از طریق مزایده به فروش میرسد. و بدهی‌ها از محل فروش اموال بدهکار پرداخت میشود.

تاثیر کرونا بر اجاره‌ بها

در صورتی که به واسطه‌ی شیوع یک بیماری مانند کرونا به موجب دستور مقامات صالحه فعالیت برخی از مشاغل به مدت یک ماه ممنوع شده و در نتیجه این ممنوعیت انتفاع مورد توافق از عین مستاجره غیرممکن گردد. اولا مستاجر تکلیفی به پرداخت اجاره‌بهای مدت تعطیلی ندارد دوما در مقابل صرف افت فروش مستاجر بدون اینکه فعالیت وی ممنوع شده باشد. تاثیری در میزان اجاره‌بها ندارد زیرا موجر در سود و زیان فعالیت مستاجر شریک نیست.

در چه مواردی می توان دستور تخلیه گرفت ؟

حکم تخلیه در موارد نامبرده میباشد : پایان مدت اجاره/ عدم پرداخت اجاره‌بها / تخلف از شرط انتقال به غیر مال مورد اجاره/ استفاده از مال مورد اجاره در موارد غیرمشروع

در دوران کرونا حداکثر افزایش نرخ اجاره چه میزان است ؟

در تهران تا 25 درصد ، کلانشهرها 20 درصد و سایر شهرها 15 درصد میباشد.