مجازات اطفال بزهکار : در قوانین جمهوری اسلامی ایران ، منظور از طفل ، فردی است که به بلوغ شرعی نرسیده است.

به عبارت دیگر پسر تا قبل از 15 سال تمام قمری ، طفل محسوب میشود و دختر تا قبل از 9 سال تمام قمری نیز طفل محسوب میشود.

طبق ماده 140 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ، طفل مسوولیت کیفری نخواهد داشت و به عبارت دیگر صغیر بودن از موانع مسوولیت کیفری میباشد.

بنابراین زمانی که طفل مرتکب جرمی شود ، مجازات حد ، قصاص و تعزیرات انتظار او را نخواهد کشید و اقدامات تامینی و تربیتی جایگزین میشود.

طفل در مجازات حدود

شرط اینکه فرد مشمول مجازات حد شود ، لازم است که بالغ باشد. به عبارت دیگر فردی که به بلوغ نرسیده باشد ، جرم محقق میشود اما مجازاتی در پی نخواهد داشت.

بعنوان مثال مطابق تبصره 2 ماده 221 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ، هر گاه طرفین نابالغ باشند ، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمیشود.

مجازات اطفال بزهکار

طفلی که مرتکب جرم حدی شده است ، اگر تا 12 سال باشد ، به والدین یا اشخاص دیگری جهت تربیت کردن مناسب او سپرده میشود.

اگر از 12 تا 15 سال سن داشته باشند ، تعهد کتبی با موضوع عدم تکرار جرم و یا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت میشوند.

طفل در مجازات قصاص

زمانی که طفل مرتکب جنایتی بشود ، مرتکب خطای محض شده است . در این صورت قصاص منتفی خواهد شد و دیه ثابت میشود.

البته لازم به ذکر است که اگر طفل تا 12 سال داشته باشد و مرتکب جنایت شده باشد ، اقدام تامینی سپردن طفل به پدر و مادر یا اشخاص دیگر برای تربیت مناسب اتخاذ میشود. همچنین اگر سن طفل از 12 تا 15 سال باشد ، نگهداری در کانون اصلاح و تربیت انتظار او را میکشد.

مسوول پرداخت دیه بستگی به طریقه اثبات جرم دارد. اگر جنایت با شهادت یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود ، پرداخت دیه بر عهده عاقله است.

اگر جنایت با اقرار مرتکب یا نکول او از سوگند و قسامه ثابت شود ، برعهده خود طفل خواهد بود و از اموال او برداشته میشود.

طفل در مجازات تعزیرات

هر گاه طفل ، مرتکب جرایم تعزیری شود ، صحیح است که مجازات نمیشود اما قانونگذار محترم ، برای طفل اقدامات تامینی و تربیتی فراهم آورده است.

اقدامات تامینی و تربیتی

اقدامات تامینی و تربیتی که جایگزین مجازات برای اطفال شده است ، به شرح ذیل میباشد:

  • سپردن بچه به پدر و مادر با گرفتن تعهد از والدین با موضوع تربیت مناسب
  • در صورت نبودن پدر و مادر ، سپردن به اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت تربیت مناسب
  • پند و موعظه توسط قاضی دادگاه
  • گرفتن تعهد کتبی از بچه با موضوع عدم تکرار جرم .(البته مربوط به اطفالی است که بین 12 تا 15 سال سن دارند)
  • نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال . (البته مربوط به اطفالی است که بین 12 تا 15 سال سن دارند)

آیا دادگاه رای خود را مبنی بر نگهداری طفل در کانون اصلاح و تربیت را بازنگری میکند؟

بله ؛ دادگاه با توجه به گزارش های رسیده از وضع طفل در کانون ، یک بار در رای خود تجدیدنظر میکند.

آیا در اقدامات تامینی و تربیتی جهات تخفیف وجود دارد؟

بله ؛ در صورت وجود جهات تخفیف ، اقدام تامینی و تربیتی را به اقدام دیگری ، دادگاه تبدیل میکند.

آیا محکومیت اطفال دارای آثار کیفری است؟

مطابق ماده 95 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ، محکومیت های کیفری اطفال ، فاقد آثار کیفری است.