مجازات تکمیلی : در یک دسته بندی ، مجازات ها به سه دسته کلی تقسیم بندی میشوند که عبارتند از :

  • مجازات اصلی
  • مجازات تکمیلی
  • مجازات تبعی

مجازاتهای تکمیلی برای کامل کردن مجازات اصلی از سوی دادگاه ها ضمن حکم اصلی صادر میشود و رعایت آن توسط محکوم امری بسیار مهم است. توضیحات بیشتر توسط وکیل حقوقی :

سیطره مجازات تکمیلی

این نوع مجازات میتواند در کنار مجازات های حدود ، قصاص و تعزیرات قرار بگیرد و هیچ محدودیتی از این جهت برای این مجازات وجود ندارد.

مجازات تکمیلی

مصادیق مجازاتهای تکمیلی

قانونگذار محترم ، مجازاتهای تکمیلی را یک به یک بیان کرده است که از جمله :

  • اقامت اجباری در محل تعیین شده توسط دادگاه
  • منع اقامت در محل معین
  • ممنوع الخروج کردن فرد مجرم
  • اجبار به تحصیل کردن
  • ممنوع شدن رانندگی کردن

مدت مجازاتهای تکمیلی

اصل بر این است که مجازات تکمیلی تا 2 سال است اما استثناء نیز وجود دارد و ممکن است در مواردی قانونگذار محترم ، بیش از 2 سال را نیز مقرر کرده باشد.

عدم رعایت اجرای مجازات تکمیلی

اگر محکوم به مجازات تکمیلی ، مفاد حکم را برای بار اول رعایت نکند ، دادگاه صادرکننده حکم ، مدت مجازات تکمیلی تا یک سوم افزایش میدهد .

اگر محکوم به مجازاتهای تکمیلی ، مفاد حکم را برای بار دوم رعایت نکند ، قاضی صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام ، بقیه مدت محکومیت تکمیلی تبدیل به حبس یا جزای نقدی میشود.

لغو مجازات تکمیلی

اگر نیمی از مجازاتهای تکمیلی گذشته باشد ، دادگاه اختیار دارد که در صورت اطمینان از اصلاح مجرم ، مجازاتهای تکمیلی را لغو یا کاهش دهد.

نحوه اجرای مجازات اقامت اجباری

قاضی اجرای احکام بعد از اجرای حکم اصلی ، محکوم را جهت اجرای حکم در خصوص اقامت اجباری احضار میکند و سپس محدوده محلی که باید در آن اقامت داشته باشد ، به او تفهیم میکند. اعزام محکومان اقامت اجباری به محل تعیین شده ، به عهده نیروی انتظامی یا سایر ضابطین دادگستری است .

در صورتی که محکوم به اقامت اجباری از رفتن امتناع کند یا متواری شود ، به دستور قاضی اجرای احکام ، بازداشت میشود و توسط مامورین نیروی انتظامی به محل اجرای حکم اعزام میشود.

نحوه اجرای محکومیت منع از رانندگی

قاضی اجرای احکام مطابق رای دادگاه مراتب را به معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جهت ابطال گواهینامه ابلاغ میکند.

هرگاه نیروی انتظامی تخلف محکوم از مفاد حکم را در هر یک از نقاط کشور مشاهده کند ، مراتب را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مرجع مجری حکم اعلام میکند.

نحوه اجرای محکومیت ممنوع الخروجی

قاضی اجرای احکام موظف است مراتب محکومیت محکوم را با ذکر مشخصات کامل به دادستان کل کشور جهت اعلام به مراجع ذیربط اعلام کند.

همچنین قاضی اجرای احکام موظف است به اداره گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام کند تا پایان مدت محکومیت از پذیرش درخواست صدور گذرنامه برای وی مطابق حکم دادگاه خودداری کند.

چنانچه مجازات اصلی و مجازات تکمیلی از یک نوع باشد ، چه اقدامی صورت میپذیرد؟

در این حالت فقط مجازات اصلی به مرحله اجرا درمی آید.

برای منع از صدور چک بعنوان یکی از مجازات های تکمیلی ، چه اقداماتی برای تحقق این امر لازم است؟

منع از اصدار چک مستلزم ابطال برگه های سفید دسته چک و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری است.

چه جرایمی مشمول مجازات تکمیلی "انتشار حکم محکومیت قطعی " میباشد؟

انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم اقتصادی که میزان مال موضوع جرم ارتکابی ، 100 میلیون تومان و بیشتر باشد ، الزامی است و در رسانه ملی یا روزنامه کثیرالانتشار منتشر میشود.