تعریف ناشزه و احکام راجع به آن با وکیل نادری : زن و مرد هنگامی که میثاق همدلی و همزبانی با یکدیگر میبندند و در قالب عقد نکاح زوج و زوجه یکدیگر میشوند. از لحاظ اخلاقی موظف هستند که متقابلا (چه زن نسبت به شوهر و چه شوهر نسبت به زن) ، حسن معاشرت و اخلاق پسندیده داشته باشند. و به این طریق به حفظ نهاد مقدس خانواده کوشا باشند .

همانطور که مرد نسبت به زن تکلیف برای فراهم کردن لوازم رفاهی جسمی و روحی دارد. هم‌اندازه هم زن باید وسایل آسودگی خاطر و آرامش جسمی و روحی مرد را فراهم آورد. در ادامه با توضیحات وکیل خانواده همراه باشید..

ناشزه و احکام راجع به آن

تعریف ناشزه :

اگر زن از ایفای وظایف زناشویی در مقابل شوهرش خودداری کند ، ناشزه محسوب خواهد شد . در وهله‌ی اول باید توجه داشت که همانگونه که برای عدم ایفای وظایف زناشویی از طرف زن مانند سکونت در منزل مشترک ، قانون ضمانت‌اجرایی همچون عدم استحقاق نفقه تعیین کرده است. در مقابل هم قانون بمنظور برقراری عدالت ، اگر مرد هم به وظایف زناشویی خود مانند ترک منزل مشترک به مدت زیاد عمل نکند.ضمانت‌اجرایی مانند دادن حق طلاق به زن پیش‌بینی کرده است .

نشوز و تمکین :

وکیل الزام به تمکین : در مقابل نشوز تمکین قرار دارد . منظور از وظایف زن در اصطلاح حقوقی اعم از تمکین عام و تمکین خاص میباشد.

  • تمکین عام مانند : سکونت در منزل مشترک ، همکاری در تربیت فرزندان ، عدم اشتغال در صورت خواست زوج و بطور کلی اطاعت کلی زن از شوهر در انجام امور زندگی مشترک میباشد.
  • تمکین خاص نیز فقط شامل ایجاد رابطه‌ی جنسی میباشد.

اثر ترک منزل از ناحیه زن :

یکی از مصادیق ناشزه بودن ترک منزل است . اگر زن بدون علت موجه ترک منزل کند ، نشوز اتفاق افتاده است. و در این حالت زن از حق دریافت نفقه و اجرت‌المثل محروم خواهد ماند. و همچنین حق درخواست ازدواج مجدد برای زوج فراهم میشود.

اما باید توجه داشت که زن با عذرموجه مانند جلوگیری از ضرر جانی(کتک‌زدن) ترک منزل شوهر کند. ناشزه نخواهد بود و نفقه پابرجا میماند یا اینکه اگر زن در دوره عادت ماهانه باشد. میتواند از رابطه زناشویی با شوهر خودداری نماید.

حکم الزام به تمکین

در صورتی که زن از شوهر خود تمکین ننماید ، در اینصورت مرد میتواند دادخواست الزام زن به تمکین را از طریق مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی ثبت نماید .

سپس پرونده به دادگاه خانواده محل اقامت زوجه ارسال میگردد. و بعد از آن به یکی از شعب ارسال میشود. و وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ میشود.

در جلسه رسیدگی ، شوهر موظف است که ثابت نماید منزل و اسباب و اثاثیه‌ای متناسب با شئونات زن تهیه نموده است . در این مرحله کارشناس رسمی دادگستری توسط قاضی دادگاه تعیین میشود. تا شرایط موجود را بررسی نماید و نظر خود را اعلام کند.

در نهایت با اثبات ادعای مرد ، حکم بر الزام زن به تمکین صادر می شود. و پس از قطعیت رای ، مرد میتواند از دادگاه بدوی تقاضای صدور اجرائیه کند. و با ارسال پرونده به اجرای احکام ، حکم اجرا میگردد. در صورت عدم اجرای حکم دادگاه از سوی زوجه ، وی ناشزه محسوب میشود .

زن ناشزه مهریه به او تعلق میگیرد ؟

بله ، ناشزگی هیچ ربطی به مهریه ندارد و زوج مکلف به پرداخت مهریه میباشد.

رابطه‌ی شرط تنصیف دارایی ضمن عقد نکاح با نشوز چیست ؟

یکی از حقوق مالی زن بعد از طلاق ، تنصیف اموال و دارایی مرد بعد از طلاق است . در صورتی که زن ناشزه بشود و مرد در دادگاه ثابت کند ، زن مستحق نصف اموال و دارایی زوج نیست.