ناشزه و احکام راجع به آن : زن و مرد هنگامی که میثاق همدلی و همزبانی با یکدیگر میبندند و در قالب عقد نکاح زوج و زوجه یکدیگر میشوند ، از لحاظ اخلاقی موظف هستند که متقابلا (چه زن نسبت به شوهر و چه شوهر نسبت به زن) ، حسن معاشرت و اخلاق پسندیده داشته باشند و به این طریق به حفظ نهاد مقدس خانواده کوشا باشند .

همانطور که مرد نسبت به زن تکلیف برای فراهم کردن لوازم رفاهی جسمی و روحی دارد ، هم‌اندازه هم زن باید وسایل آسودگی خاطر و آرامش جسمی و روحی مرد را فراهم آورد. در ادامه با توضیحات وکیل خانواده همراه باشید..

ناشزه و احکام راجع به آن

تعریف ناشزه :

اگر زن از ایفای وظایف زناشویی در مقابل شوهرش خودداری کند ، ناشزه محسوب خواهد شد . در وهله‌ی اول باید توجه داشت که همانگونه که برای عدم ایفای وظایف زناشویی از طرف زن مانند سکونت در منزل مشترک ، قانون ضمانت‌اجرایی همچون عدم استحقاق نفقه تعیین کرده است در مقابل هم قانون بمنظور برقراری عدالت ، اگر مرد هم به وظایف زناشویی خود مانند ترک منزل مشترک به مدت زیاد عمل نکند ، ضمانت‌اجرایی مانند دادن حق طلاق به زن پیش‌بینی کرده است .

نشوز و تمکین :

وکیل الزام به تمکین : در مقابل نشوز تمکین قرار دارد . منظور از وظایف زن در اصطلاح حقوقی اعم از تمکین عام و تمکین خاص میباشد.

  • تمکین عام مانند : سکونت در منزل مشترک ، همکاری در تربیت فرزندان ، عدم اشتغال در صورت خواست زوج و بطور کلی اطاعت کلی زن از شوهر در انجام امور زندگی مشترک میباشد.
  • تمکین خاص نیز فقط شامل ایجاد رابطه‌ی جنسی میباشد.

اثر ترک منزل از ناحیه زن :

یکی از مصادیق ناشزه بودن ترک منزل است . اگر زن بدون علت موجه ترک منزل کند ، نشوز اتفاق افتاده است و در این حالت زن از حق دریافت نفقه و اجرت‌المثل محروم خواهد ماند و همچنین حق درخواست ازدواج مجدد برای زوج فراهم میشود.

اما باید توجه داشت که زن با عذرموجه مانند جلوگیری از ضرر جانی(کتک‌زدن) ترک منزل شوهر کند ، ناشزه نخواهد بود و نفقه پابرجا میماند یا اینکه اگر زن در دوره عادت ماهانه باشد ، میتواند از رابطه زناشویی با شوهر خودداری نماید.

حکم الزام به تمکین

در صورتی که زن از شوهر خود تمکین ننماید ، در اینصورت مرد میتواند دادخواست الزام زن به تمکین را از طریق مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی ثبت نماید .

سپس پرونده به دادگاه خانواده محل اقامت زوجه ارسال میگردد و بعد از آن به یکی از شعب ارسال میشود و وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ میشود.

در جلسه رسیدگی ، شوهر موظف است که ثابت نماید منزل و اسباب و اثاثیه‌ای متناسب با شئونات زن تهیه نموده است . در این مرحله کارشناس رسمی دادگستری توسط قاضی دادگاه تعیین میشود تا شرایط موجود را بررسی نماید و نظر خود را اعلام کند.

در نهایت با اثبات ادعای مرد ، حکم بر الزام زن به تمکین صادر میشود و پس از قطعیت رای ، مرد میتواند از دادگاه بدوی تقاضای صدور اجرائیه کند و با ارسال پرونده به اجرای احکام ، حکم اجرا میگردد و در صورت عدم اجرای حکم دادگاه از سوی زوجه ، وی ناشزه محسوب میشود .

زن ناشزه مهریه به او تعلق میگیرد ؟

بله ، ناشزگی هیچ ربطی به مهریه ندارد و زوج مکلف به پرداخت مهریه میباشد.

رابطه‌ی شرط تنصیف دارایی ضمن عقد نکاح با نشوز چیست ؟

یکی از حقوق مالی زن بعد از طلاق ، تنصیف اموال و دارایی مرد بعد از طلاق است . در صورتی که زن ناشزه بشود و مرد در دادگاه ثابت کند ، زن مستحق نصف اموال و دارایی زوج نیست.