مرور زمان در قانون مجازات اسلامی : منظور از مرور زمان بدین شرح می باشد که بعد از گذشت مدت زمانی ، با شرایطی که قانونگذار تصریح کرده است ، دیگر جرم قابلیت تعقیب یا مجازات قابلیت اجرا ، نخواهد داشت. در ادامه با توضیحات وکیل نادری همراه باشید..

انواع مرور زمان

مرور زمان نیز مانند هر تاسیس حقوقی دیگر ، شامل انواعی میباشد که عبارتند از :

الف) مرور زمان تعقیب

مرور زمان ، در صورتی تعقیب جرایم را موقوف میکند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مذکور در قانون ، تعقیب نشده است یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای مواعدی که در آینده ذکر میشود ، به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده است

مرور زمان در قانون مجازات اسلامی

ب)مرور زمان اجرای مجازات

مرور زمان ، اجرای احکام قطعی را موقوف میکند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم تا انقضای مواعد مذکور در قانون است.

مرور زمان در جرایم تعزیری

این نهاد حقوقی فقط در جرایم تعزیری مطرح است. به عبارت اخری ، نهاد حقوقی مرور زمان ، در جرایمی که مستوجب مجازات حد ، قصاص و دیه است ، راه ندارد.

مرور زمان در جرایم قابل گذشت

مرور زمان در جرم قابل گذشت بدین شرح است که هر گاه متضرر از جرم ، در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم ، شکایت نکند ، حق شکایت کیفری او ساقط میشود.

هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور ، فوت کند و دلیلی بر صرفنظر وی از طرح شکایت نباشد ، هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات ، حق شکایت دارد.

مرور زمان تعقیب در جرایم غیرقابل گذشت

مواعد در مرور زمان تعقیب بسته به نوع درجه مجازات با یکدیگر تفاوت دارد که عبارتند از:

  • جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال از تاریخ وقوع جرم
  • جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال از تاریخ وقوع جرم
  • جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال از تاریخ وقوع جرم
  • جرایم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال از تاریخ وقوع جرم
  • جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال از تاریخ وقوع جرم

مرور زمان اجرای مجازات در جرایم غیرقابل گذشت:

در مرور زمان اجرای مجازات نیز بسته به نوع درجه ، مواعد مختلفی تنظیم شده است :

  1. جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای بیست سال از قطعیت حکم
  2. جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده سال از قطعیت حکم
  3. جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای ده سال از قطعیت حکم
  4. جرایم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سال از قطعیت حکم
  5. جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال از قطعیت حکم

مرور زمان در محکومیتهای متعدد

هر گاه در مورد یک شخص به موجب حکم یا احکامی ، محکومیت های قطعی متعدد صادر شود ، شروع به اجرای هر یک از محکومیت ها ، نسبت به دیگر محکومیت ها ، قاطع مرور زمان است.

آیا همه جرایم مشمول مرور زمان میشوند؟

خیر ؛ جرایم امنیتی ، جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر و همچنین جرایم اقتصادی با مبلغ بیش از صد میلیون تومان ، شامل مرور زمان نمیشوند.

در مرور زمان اجرای مجازات ، اگر مجازات شروع بشود و سپس قطع شود ، آیا بازهم مشمول مرور زمان میشود؟

بله بازهم شامل مرور زمان اجرای مجازات میشود ؛ هر گاه اجرای مجازات ، شروع ولی به هر علت قطع شود ، تاریخ شروع مرور زمان ، تاریخ قطع اجرای مجازات است .

اگر مرتکبین جرم متعدد باشند و یکی از آنها تحت تعقیب قرار بگیرد ، آیا مرور زمان دیگر شرکاء نیز از بین میرود؟

بله ؛ با تحت تعقیب قرار گرفتن یکی از شرکای جرم ، دیگر شرکاء ، حق استناد به مرور زمان را ندارند.