وکیل طلاق به درخواست زن

وکیل طلاق به درخواست زن: طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی کشور ایران حق طلاق با مرد است و شوهر می تواند باتوجه به شرایط و مقررات تمام حقوقی که زن دارد را بپردازد و او را طلاق دهدکه جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه میتوانید به مقالات وکیل طلاق به درخواست مرد و همچنین نکاتی درباره طلاق به درخواست زوج رجوع کنید. اما این حق به زن داده نشده است و زمانی طلاق به درخواست زن انجام می شود که با سند و مدرک در عسروحرج بودن خود را  توسط وکیل طلاق به درخواست زن به دادگاه ثابت کند.

چگونگی طرح دعوای طلاق به درخواست زن

اگر طلاق به درخواست زن باشد در ابتدا باید به همراه مدارکی مانند کارت ملی و شناسنامه و سند ازدواج به دفتر خدمات الکترونیک قضائی رجوع کند و دادخواست خود را در این سامانه ثبت کند. طبق ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ زن می تواند به دادگاهی که در محل زندگی خود و یا محل زندگی همسرش وجود دارد مراجعه کند که وکیل طلاق به درخواست زن میتواند اینکار را انجام دهد.

پس از اینکه دادخواست طلاق به درخواست زن در این سامانه ثبت شودشعبه ی دادگاه تعیین شده و زن و شوهر به داوری ارجاع داده می شوند که ویک طلاق به درخواست زن هم میتوانداین امر را پیگیری نماید. داوران وظیفه دارند که رابطه ی زن و مرد را بهبود بخشند و آن ها را به سازگاری راهنمایی کنند، اگر داوران نتوانستند موفق شوند گزارش خود را به دادگاه ارسال می کنند.
در پایان کار دادگاه با در نظر گرفتن اسناد و مدارک و گزارش داوران رای نهایی را صادر می کند و رأی دادگاه اگر به ضرر مرد یا زن باشد در مهلت ۲۰ روز می تواند برای تجدید نظر خواهی اقدام نماید. در این حالت تجدید نظر خواهی به دادگاه تجدید نظر استان فرستاده می شود، که شاید ممکن است رای دادگاه تایید و یا نقض شود.

وکیل طلاق به درخواست زن

مرحله دیگر مرحله فرجام خواهی است. اگر هر کدام از زوجین اعتراضی داشته باشند پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده می شود. اگر در این مرحله رأی دادگاه تأیید شود رأی قطعی بوده و به صورت قطعی اجرا خواهد شد اما اگر رای دادگاه نقض نشود پرونده برای بررسی دوباره به دادگاه تجدید نظر بازخواهد گشت.

مهلت اعتبار حکم طلاق از طرف زن شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است.هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی طلاق ابلاغ شود در صورتیکه زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود،سردفتر به زوجین ابلاغ میکند که برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر نشوند، در صورت عدم حضور مرد و عدم اعلام عذر موجه از سوی وی یا امتناع او از احرای صیغه، صیغه طلاق جاری وثبت میشود و مراتب به مرد ابلاغ میگردد.در صورت اعلام از سوی مرد، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به عمل می آید.علاوه بر مقاله حاضر تویضحات بیشتری در رابطه به موضوع مورد بحث در نکاتی درباره طلاق به درخواست زوجه آمده است.

وکیل طلاق به درخواست زن

وکیل طلاق به درخواست زن

راه های طلاق به درخواست زن

 •  به استناد شروط ۱۲ گانه عقدنامه در حالی که توسط زوجین امضا شده باشد این شرط ها در قانون مدنی لحاظ نشده و زمانی به رسمیت شناخته می شود که طرفین به توافق برسند.
 •  طلاق به درخواست زن زمانی صورت می گیرد که زن در عسر و حرج باشد.
 • زن با داشتن حق طلاق می تواند درخواست دهد.

استناد به شروط ۱۲ گانه عقدنامه در طلاق به درخواست زن

 •  طلاق به درخواست زن زمانی می باشد که زنی ثابت کند که شوهرش ۶ ماه نفقه به او پرداخت نکرده باشد.
  آداب و رفتار شوهر به گونه ای باشد که ادامه زندگی برای زن غیر قابل تحمل شود.
 •  شوهر دچار بیماری صعب العلاجی شود به گونه ای که ادامه زندگی زناشویی برای زن خطرناک باشد، طلاق به درخواست زن است.
 •  شوهر دچار جنون شود طلاق به درخواست زن انجام می شود.
 •  مرد شغلی داشته باشد که مصلحت خانوادگی و حیثیت زن به خطر بیفتد.
 • شوهر دچار اعتیاد شود و این اعتیاد زندگی زوجین ر ا مختل کند طلاق به درخواست زن صورت می گیرد.
 • طلاق به درخواست زن است، اگر شوهر به مدت ۵ سال یا بیشتر به حبس محکوم شده باشد.
 •  اگر شوهر به مدت شش ماه زندگی و همسر خود را ترک کرده و رفته باشد.
 •  طلاق به درخواست زن می باشد اگر شوهر محکوم به مجازات حدی یا تعزیری باشد.
 • اگر مرد به دلایل عقیم بودن و یا بیماری و عوارض جسمانی دیگر بعد از گذشت ۵ سال صاحب فرزند نشود.
 • اگر مرد به مدت ۶ ماه پس از مراجعه زن به دادگاه پیدا نشود و مفقود الاثر شده باشد.
 •  طلاق به درخواست زن صورت می گیرد اگر شوهر بدون اجازه همسر اول با کس دیگری ازدواج کند و یا عدالت را بین همسران خود رعایت نکند.
راه های طلاق به درخواست زن

راه های طلاق به درخواست زن

طلاق به درخواست زن به دلیل عسر و حرج

یکی از گزینه هایی که موجب می شود طلاق به درخواست زن صورت بگیرد عسر و حرج زن است. طبق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اگر ادامه زندگی مشترک موجب عسر و حرج زن شود وکیل طلاق به درخواست زن می تواند به دادگاه رجوع کرده و تقاضای طلاق کند.

اگر وکیل طلاق به درخواست زن بتواند عسر و حرج زوجه را در دادگاه ثابت کند، دادگاه می تواند مرد را مجبور کند که زن را طلاق دهد. اگر مرد قبول نکند و نخواهد همسر خود را طلاق دهد، دادگاه اقدام کرده و خود حکم را صادر می کند.

عسر و حرج یعنی درد و رنج بیش از حد یا نادر که غیرقابل تحمل است و دادگاه می تواند عسر و حرج را تشخیص دهد.

طلاق به درخواست زن به دلیل عسر و حرج

طلاق به درخواست زن به دلیل عسر و حرج

مصادیق عسر و حرج در طلاق به درخواست زن

در مورد اطلاع از مصادیق عسر و حرج به مقاله وکیل طلاق رجوع شود ضمنا وکیل طلاق به درخواست زن در شناسایی و تشخیص این مصادیق راهگشا خواهد بود.

مصادیق عسر و حرج در طلاق به درخواست زن

مصادیق عسر و حرج در طلاق به درخواست زن

شرایط و حدود اعمال ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در طلاق به درخواست زن

• دلایل عسر و حرج باید زمانی موجود باشد که درخواست طلاق توسط وکیل طلاق به درخواست زن صورت گیرد: پس زن نمی تواند به خاطر عسر و حرج در زندگی زناشویی گذشته اینک درخواست طلاق نماید. پس دلایلی که زندگی زناشویی را سخت می کند باید در زمان دعوای طلاق و صدور حکم موجود باشد.

• تشخیص عسر و حرج زن دارای معیار های مشخصی است و به وضعیت مادی، روحی و روانی و شخصیت زن توجه می شود.
• باید رابطه زوجیت دائم باشد: طلاق برای روابطی است که دارای عقد دائم هستند و اگر زنی دارای نکاح موقت باشد و رفتار مرد موجب عسر و حرج شود حاکم شوهر را مجبور به بذل بقیه مدت عقد می کند.

احراز عسر و حرج :

احراز عسر و حرج به وسیله ی دادگاه هیچ لطمه ای به مهریه زن وارد نمی کند و می تواند با اسناد و مدارک قانع کننده، طلاق به درخواست زن باشد و مهریه خود را نیز از شوهر بگیرد که میتواند برعهده ی وکیل طلاق به درخواست زن قرارگیرد.برای توضیح بیشتر در این زمینه به مقاله وکیل مهریه رجوع کنید.

وکالت زن در طلاق

طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ” زوجین در عقد ازدواج می توانند شرایطی را که با عقد مخالفت نکند را در عقد ازدواج شرط نماید،مثلا شرط شود اگرمرد زن دیگری بگیرد یا زندگی مشترک آنها غیر قابل تحمل شود زن وکیل در توکیل می باشد و بعد از ثابت کردن شرط در دادگاه و با صدور حکم نهایی خود را مطلقه کند.

توجه:جهت تسهیل در امورات پرونده خود میتوانید به وکیل خانواده رجوع کنید.

وکالت زن در طلاق

وکالت زن در طلاق

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *