وکیل فسخ قرارداد – دادخواست تایید فسخ  : همانطور که میدانیم فسخ یکی از طرق انحلال قراردادها می باشد و البته باید توجه داشت ویژگی های فسخ با ابطال کاملا متفاوت است .

در اصطلاح عموم رایج است که هر عمل و یا واقعه حقوقی که باعث از بین رفتن قرارداد شود را ابطال قرارداد می گویند که این واژه ناصحیح است ابطال قرارداد با فسخ و اقاله قراداد کاملا متفاوت بوده و هر یک آثار خاص خودرا بر تعهدات طرفین بار می نماید . آنچه در مقاله وکیل فسخ قرارداد مورد بحث قرار می گیرد فسخ قرارداد است که عنوان دادخواست حقوقی آن تایید فسخ قرارداد می باشد .

چگونگی فسخ قراداد

مطابق قانون مدنی عقود بر دو قسم لازم و جایز تقسیم بندی می شوند که عقود جایز همواره به اراده هر یک از طرفین قابل فسخ بوده و در نقطه مقابل عقود لازم قرار می گیرند که به راحتی قابل فسخ نیست به سخن دیگر طرفین قرارداد متعهد هستند تا اخرین لحظه قرارداد را به صورت کامل اجرا نمایند .

وکیل فسخ قرارداد

البته ممکن است طرفین قرارداد حق فسخی را برای خودشان در نظر بگیرند که در صورت وجود شرایطی و یا با تحقق موضوعی در مدتی مشخص هر یک از طرفین بتواند قرارداد را فسخ نماید .

بدیهی است اعلام اراده در فسخ فوریت داشته به عبارت ساده آنکه اگر شرایط فسخ محقق شد فرد می بایست به سرعت موضوع تمایلش به فسخ را به طرف دیگر اعلام نماید و با اعلام فسخ در صورت پذیرش طرف دیگر هر دو با توافق به قرارداد خاتمه می دهند و تاریخ اعلام فسخ معیار پایان قرارداد خواهد بود .

طرف مقابل قرارداد فسخ را نمی پذیرد

در این صورت تنها راه باقی مانده مراجعه به دادگاه است به این ترتیب که مدعی فسخ دادخواستی تحت عنوان تایید فسخ به محکمه تقدیم می نماید و دادگاه با بررسی چند موضوع حکم به تایید فسخ صورت گرفته می دهد .

آیا می توان حق فسخ را به شخص ثالث اعطا کرد ؟

مطابق ماده 188 قانون مدنی طرفین میتوانند حق فسخ را برای خود ایجاد و یا آنرا برای شخص ثالثی در نظر بگیرند فلذا هیچ ایراد قانونی در تعیین حق فسخ برای شخص ثالث در قرار داد نمی باشد .

حق الوکاله وکیل در دادخواست فسخ قرارداد چه میزان است ؟

حق الوکاله مطابق تعرفه قانونی می باشد که بسته به محل طرح دعوی و ارزش مبایعه نامه ممکن است تغییر نماید .

آیا قبل از دادخواست فسخ ارسال اظهارنامه اجباری است ؟

مطابق قانون می بایست مراتب اعلام فسخ به طرف مقابل ابلاغ شود که بهترین روش ارسال اظهارنامه است .

آیا میتوان بعد از 3 سال قرارداد فروش ملک را فسخ کرد ؟

فسخ قرارداد بسته به شرایط خاص قرارداد داشته و اعلام امکان آن نیازمند بررسی قرارداد است .

در فسخ قرارداد دادگاه به چه مواردی توجه می نماید ؟

  1. دادگاه ابتدا این موضوع را بررسی نموده که اساساً طرفین نسبت به تحقق عقد اختلافی داشته اند و یا خیر به عبارتی دیگر آیا طرفین اصل وقوع عقد را پذیرفته اند و یا خیر .
  2. آیا حق فسخ برای خواهان شرعی و قانونی است و یا خیر به عبارت دیگر این شرط مخالفتی با قانون آمره و شرع نداشته به عنوان مثال حق فسخ بدون قید مدت شرطی باطل و بلااثر است .
  3. در مرحله بعد دادگاه بررسی می نماید آیا فسخ در زمان درستی محقق شده است ممکن است فسخ زمانی صورت گرفته که عقد به کلی اجرا شده و یا علیرغم فوری بودن اعلام فسخ ، خواهان سالها بعد مراتب فسخ را اعلام کرده در این موارد دادگاه فسخ را نمی پذیرد .
  4. در مرحله بعد این امر مورد بررسی قرار می گیرد که آیا مراتب اعلام فسخ به طرف مقابل اعلام گردیده است و یا خیر .
  5. در آخرین مرحله با اثبات تمامی موارد دادگاه حکم به تایید فسخ قرارداد خواهد داد .چرا حق فسخ باید دارای مدت باشد ؟مطابق قانون مدنی حق فسخ در عقود لازم می بایست مقید به تاریخ زمانی باشد چرا که در غیر اینصورت این شرط اساس اراده طرفین را متزلزل نموده و نا آگاهی در عقد ایجاد میکند بدین ترتیب که مشخص نیست فرد تا چه زمانی میتواند از این حق خود استفاده نماید که در اصطلاح حقوقی این شرط را غرری دانسته و باطل می دانیم