نکات حقوقی در عقد هبه

نکات حقوقی در عقد هبه : در عرف هدیه دادن و هدیه گرفتن به مناسبت های مختلف ، امری مرسوم و متداول هست که از لحاظ حقوقی شامل نکاتی میباشد که توجه کردن به آن خالی از لطف نیست ؛ هرچند که ذات هدیه دادن که حالت رفاقت و مسامحه در آن دیده میشود ، […]