مفهوم جلب ثالث و جریان دادرسی جلب ثالث

مفهوم جلب ثالث با وکیل نادری : طرفی که ثالث را جلب می‌نماید جالب و ثالثی که جلب می‌شود مجلوب ثالث گفته می‌شود. مثلاً بهروز منزلی را خریداری کرده است. شهروز بعنوان اینکه مالک منزل است طرح دعوا علیه بهروز می‌نماید. بهروز که مدعی ‌علیه قرار گرفته است، گلروز که فروشنده است را به دادرسی جلب می‌کند تا پاسخ شهروز را ارائه نماید.

زمان درخواست جلب ثالث

هر یک از طرفین دعوا که جلب ثالثی را لازم بداند می‌تواند از دادگاه درخواست جلب او را بنماید. وی باید تا پایان اولین جلسه‌ی دادرسی، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه، دادخواست جلب را تقدیم نماید. هیچ فرقی ندارد که دعوا در مرحله نخستین باشد یــا دعوا در مرحله تجدیدنظر باشد. ماده 137 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 بدین امر مشخصاً اشاره کرده است.

مفهوم جلب ثالث

شرایط جلب ثالث

  1. جالب یکی از طرفین دعوا باشد.
  2. دعوای جلب ثالث با دعوای اصلی، مرتبط یا دارای منشاء واحدی باشد.
  3. اظهار دلایل تا پایان اولین جلسه و تقدیم دادخواست حداکثر 3روز بعد از جلسه.
  4. دعوای اصلی در جریان رسیدگی باشد.

جریان دادرسی جلب ثالث

جریان دادرسی پس از تکمیل دادخواست در مورد جلب شخص ثالث، مثل جریان دادرسی اصلی است و شخص ثالثی که جلب می‌گردد خوانده محسوب می‌شود؛ اگر مدت کافی برای فرستادن دادخواست و رونوشت مدارک برای اطراف دعوا نباشد مدیر دفتر با اجازه رئیس دادگاه، وقت جلسه رسیدگی را تغییر داده و به طرفین ابلاغ می‌نماید.

چنانچه دادخواست جلب ثالث رد شود فقط همراه با حکم راجع به اصل دعوا، قابل تجدیدنظر می‌باشد. و اگر قرار رد در مرحله تجدیدنظر فسخ گردید رسیدگی پس از فسخ، در دادگاه تجدیدنظر انجام می‌گیرد و این استثنایی بر اصل عدم رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر است.

وجود دو محکوم‌علیه و دو محکوم‌له

اگر هر دو دعوا با هم رسیدگی شود دادگاه حکم صادر می‌نماید. در این حکم ممکن است دو محکوم‌ علیه و دو محکوم‌ له وجود داشته باشد. بدین معنی که خوانده اصلی، محکوم گردد و ممکن است خوانده اصلی و ثالث، هر دو در برابر خواهان اصلی، محکوم شوند.

در مفهوم  جلب ثالث این احتمال هم وجود دارد که هر یک از خواهان یا خوانده اصلی محکوم شده و شخص ثالث محکوم نشود.  در صورتی که ثالث محکوم شود خسارت دادرسی دعوای جلب ثالث به وی تحمیل می‌شود. و در غیر اینصورت خسارت دادرسی که به او وارد شده است به وسیله جالب باید جبران گردد.

آثار دخالت اشخاص ثالث

  • داخل شدن شخص سوم به دادرسی، باعث اطاله دادرسی می‌شود؛ چون دادخواست باید مانند دادخواست اصلی، مقدمات خود را طی کند و دادگاه بجای رسیدگی به یک دعوا، به دو دعوا رسیدگی می‌کند.
  • انحراف قاعده صلاحیت محلی
  • مجلوب، خوانده محسوب می‌گردد. پس اگر مدعی امری شود که نیازمند دلیل است اثبات امر بعهده او می‌باشد و نیز می‌تواند او هم شخص دیگری(مجلوب دوم) را به دادرسی جلب نماید.
  • هرگاه شخص ثالث در موعد مقرر پاسخ نداده و یا در جلسه حاضر نشود جالب می‌تواند رسیدگی به دعوا را غیاباً از دادگاه درخواست نماید.

مهلت جلب ثالث

هرگاه هر یک از اصحاب دعوا حضور شخص ثالثی را در دعوا لازم بداند از ابتدای دادرسی تا پایان نخستین جلسه رسیدگی حق دارد که جهات و دلایل لزوم حضور شخص ثالث به جهت ارتباط دعوا با وی یا منشأ واحد دعوای جلب ثالث با دعوای اصلی را به نحوی که اتخاذ تصمیم در یکی از دعاوی در دعوای دیگر مؤثر باشد اعلام کند. وی باید حداکثر ظرف سه روز دادخواست را به دادگاه ارائه نماید.

آیا ذکر اسامی همه اصحاب دعوا در دعوای جلب ثالث بعنوان خوانده الزامی است؟

بله، ذکر اسامی همه اصحاب دعوا شامل خواهان، خوانده و اشخاص ثالث حاضر شده بعنوان خوانده به جز خواهان دعوای شخص ثالث حاضر در دعوای اصلی، از سوی دادگاه الزامی است.

آیا محکوم علیه غیابی نیز می‌تواند اقدام به جلب ثالث کند؟

بله، محکوم علیه غیابی باید دادخواست جلب ثالث همراه با دادخواست واخواهی را به دفتر دادگاه اعلام کند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *