وکیل رجوع پس از بخشش مهریه

وکیل رجوع پس از بخشش مهریه

وکیل رجوع پس از بخشش مهریه: مطابق مواد10 و 1080 قانون مدنی، تعیین میزان مهریه به هرمیزان صحیح است و حداقل و حداکثری برای آن تعیین نشده است.
همانطور که در مقاله وکیل مهریه صحبت شد اگر مهریه ای برای زوجه تعیین نگردد، زوجین میتوانند پس از انعقاد عقد نکاح در مورد نوع و میزان آن با یکدیگر توافق نمایند.
عنوان حقوقی بخشش مهریه شامل عناوین مختلفی میشود که عبارتند از: اقرار برای وصول مهریه، بذل مهریه، هبه، ابراء ذمه زوج که هریک آثار وتبعات حقوقی خاص خود را دارا میباشد.

وکیل رجوع پس از بخشش مهریه

وکیل رجوع پس از بخشش مهریه

در صورتی که زوجه خواهان مطالبه مهریه هم باشد چه عقدنکاح به صورت دائم باشد و چه به صورت موقت باشد میتواند از وکیل مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی و یا وکیل مطالبه مهریه در ازدواج موقت اقدام نماید.سوال اینجاست که اگر زوجه به هریک از عناوین مذکوره از تمام یا بخشی از مهریه خود صرف نظر کند، آیا امکان رجوع زوجه از آن توسط وکیل رجوع پس از بخشش مهریه وجود دارد؟
حال در ادامه به شرح هریک از عناوین مذکوره خواهیم پرداخت:

ابراء ذمه زوج

مطابق ماده 289 قانون مدنی:(ابراء عبارت است از اینکه دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید.)
این تعریفی بود که قانون مدنی از ابراء ارائه نموده بود اما به طور کلی ابراء از لحاظ لغوی به معنای بری کردن از…میباشد ولی از لحاظ حقوقی یک عمل حقوقی یک جانبه یا به عبارتی دیگر ایقاع میباشد که نتیجه آن اسقاط یک اثر حقوقی است که با قصد و رضایت یک جانبه میباشد که ممکن است در برابر یک عوضی صورت گیرد و ممکن است که معوض نباشد.
حال این مورد چه ارتباطی با مهریه دارد؟
در مورد مهریه اگر زوجه از عباراتی مانند: از نظر من بر تو تکلیفی در پرداخت مهریه نیست و یا چیزی از حق من در مورد مهریه بر گردن تو نیست و بری الذمه هستی.که در تطابق این عبراتی با تعریفی که از ابراء ارائه شد متوجه میشویم که زوجه به قصد و اراده خود ذمه زوج را از پرداخت مهریه بری نموده است که ممکن است بلاعوض باشد.
برای بری الذمه نمودن زوج از پرداخت مهریه سردفتر اقدام به تنظیم سند اقرار حاکی از ابراء ذمه زوج تنظیم مینماید که در این مورد امکان رجوع زوجه پس از بخشش مهریه، خواه به طور مستقیم یا توسط وکیل رجوع پس از بخشش مهریه وجود ندارد.

ابراء ذمه زوج

ابراء ذمه زوج

اقرار به وصول مهریه

رایج ترین و شایع ترین سندی که در دفاتر اسناد رسمی من باب بخشش یا کاهش مهریه تنظیم میشود، اقرار زوجه مبنی بر دریافت تمام یا قسمتی از مهریه میباشد.
باوجود اینکه در ماده 1277 قانون مدنی بیان شده است که:(انکار پس از اقرار مسموع نیست…)اما در مقابل آن تبصره ماده 70 قانون ثبت اشعار دارد:(هرگاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده، مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک و یا فته طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و یه حواله و یا برات یا چک یا سفته، طلب پرداخت نگردیده است این دعوا قابل رسیدگی خواهد بود.)
همچنین اگر ثابت شود که اقرار دارای فساد بوده و یا اشتباه است اقرار به وصول مهریه اعتباری نخواهد داشت و قابل رسیدگی توسط وکیل رجوع پس از بخشش مهریه میباشد.
پس در صورت اثبات موارد فوق الذکر امکان رجوع پس از بخشش مهریه توسط وکیل رجوع پس از بخشش مهریه امکان پذیر خواهد بود و زوجه میتواند توسط وکیل رجوع پس از بخشش مهریه با مراجعه به مراجع قضائی عدم وصول مهریه را به اثبات برساند بر خلاف ابراء که فوقا بیان شد و اثبات آن از لحاظ موضوعی منتفی است.

هبه مهریه

ماده 795 قانون مدنی در تعریف هبه چنین آورده است:(هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به کس دیگری تملیک میکند، تملیک کننده واهب، طرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه میگویند.)
اما از لحاظ لغوی به معنای بخشش و از منظر عرفی هم به معنای تملیک مجانی مال است و به طور کلی هر بخششی را میتوان هبه نامید.
اما در مطابقت عقد هبه و تعریف آن با بخشش مهریه باید گفت که با دو مورد فوق الذکر تفاوت دارد چرا که میتوان از هبه رجوع نمود پس به واقع زوجه میتواند توسط وکیل رجوع پس از بخشش مهریه از هبه مهریه رجوع کند.
در چه صورت هبه در مورد مهریه غیرقابل رجوع میباشد؟
هبه در مورد مهریه در صورتی برای زوجه غیر قابل رجوع خواهد بود که زوجه طی عقد خارج لازمی این حق را از خود سلب و ساقط نموده باشد و در این صورت هبه در مهریه عیر قابل رجوع خواهد بود.
اما در مورد هبه اختلاف نظر وجود دارد چرا که عده ای معتقدند که چون هبه قابل رجوع میباشد پس زوجه نیز میتواند از هبه خود در مورد مهریه توسط وکیل رجوع پس از بخشش مهریه رجوع کند ولی در مقابل عده ای دیگر معتقدند که زوجه نمیتواند از هبه خود در مورد مهریه رجوع کند چراکه مبنای استناد خود را ماده 806 قانون مدنی قرار میدهند که بیان میدارد:(هرکاه دائن طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.)

هبه مهریه

هبه مهریه

نکاتی در مورد هبه در مهریه

 • در صورتی که هبه معوض باشد، یعنی بخشش مهریه در مقابل دریافت مال یا انجام عملی باشد، امکان رجوع زوجه توسط وکیل رجوع پس از بخشش مهریه وجود دارد و میان هبه معوض و هبه غیر معوض تفاوت وجود دارد، که البته در مورد هبه غیر معوض و امکان رجوع داشتن یا نداشتن آن اختلاف نظر وجود دارد.
 • میان هبه نامه ای که به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم میشود و هبه نامه عادی که میان زوجین منعقد میشود نیز تفاوت وجود دارد:در هبه نامه رسمی زوجه میتواند به راحتی توسط وکیل رجوع پس از بخشش مهریه از هبه خود رجوع کند و چون سند رسمی است امکان انکار و تردید توسط زوج وجود ندارد ام در مورد هبه نامه عادی جهت رجوع زوجه از بخشش خود ابتدا باید وقوع عقد هبه را توسط وکیل رجوع پس از بخشش مهریه در دادگاه به اثبات برساند و سپس رجوع از هبه را اعلام نماید.

بذل مهریه

بذل هم که در لغت به معنای بخشش میباشد و نام دیگر آن فدیه میباشد، در ماد 1145 و 1146 قانون مدنی در زمینه زطلاق خلع و مبارات مورد اشاره قرار میگیرد که درمدت عده زن حق رجوع به مابذل و در نتیجه مرد حق رجوع به زوجه را دارد.
جهت مطالعه بیشتر در این زمینه میتوانید به مقاله وکیل طلاق رجوع فرمایید.
پس در نتیجه در طلاق خلع و مبارات امکان رجوع به مابذل توسط وکیل رجوع پس از بخشش مهریه وجود دارد.
نکته مهم: در مورد طلاق توافقی نیز امکان رجوع برای زوجه توسز وکیل رجوع پس از بخشش مهریه تا سه ماه بعد از ثبت طلاق وجود دارد که در مقابل ایجاد کننده حق رجوع برای مرد از طلاق خواهد بود.برای کسب اطلاع بیشتر در این زمینه هم میتوانید مقاله وکیل طلاق توافقی را مطالعه فرمایید.

بذل مهریه

بذل مهریه

قبل از انجام و اقدام به هر عمل حقوقی با وکیل خانواده مشورت نمایید.

وکیل استرداد جهیزیه

وکیل استرداد جهیزیه

وکیل استرداد جهیزیه : در قانون مدنی تعریفی از جهیزیه ارائه نشده است ولی طبق عرف جهیزیه به مالی گفته میشود که خانواده دختر به هنگام ازدواج به وی اهداء مینمایند تا با خود به خانواده شوهر ببرد.
با وجود اینکه مطابق ماده 1107 قانون مدنی که تهیه وسایل زندگی را برعهده مرد گذاشته است ولی بر طبق عرف و سنت تهیه وسایل مورد نیاز زندگی دختر در حد توان برعهده خانواده دختر تعریف شده است. پس میتوان نتیجه گرفت که اگر دختری به هنگام ازدواج جهیزیه با خود به خانواده شوهر نبرد، ترک فعلی از جانب وی صورت نگرفته است.

وکیل استرداد جهیزیه

وکیل استرداد جهیزیه

 

تعریف جهیزیه

مالکیت نسبت به عین جهیزیه از آن دختر میباشد و زوج حق انتفاع و استفاده از آن را دارد و هر زمان که بخواهد میتواند آن را مطالبه نماید.

در صورت مطالبه دختر نسبت به جهیزیه وی باید توسط وکیل استرداد جهیزیه دادخواستی را تحت عنوان دادخواست استرداد جهیزیه به دادگاه تقدیم دارد.

زمان استرداد جهیزیه و اقدام نسبت به آن توسط وکیل استرداد جهیزیه به وکالت از طرف دختر تفاوتی نمی نماید که در چه زمانی باشد خواه در طول زندگی مشترک و یا خواه پس از وقوع طلاق به صورت رجعی و یا توافقی.
جهت کسب اطلاع در مورد طلاق و انواع آن میتوانید به مقالات وکیل طلاق و همچنین وکیل طلاق توافقی مراجعه فرمایید.
مرسوم است که جهت پیشگیری از اختلافات احتمالی دختر و خانواده وی صورتی را از جهیزیه که سیاهه جهیزیه نام دارد به امضاء شوهر و دو نفر شاهد میرسانند. لازم به ذکر است که در صورتی که سیاهه جهیزیه به امضاء شوهر نرسد اعتباری نخواهد داشت.

تعریف جهیزیه

تعریف جهیزیه

فروش مال غیر و استرداد جهیزیه

در صورتی که زوج اقلامی از جهیزیه و یا تمامی آن را بدون اذن زوجه به فروش برساتد، این عمل زوج تحت عنوان فروش مال غیر میباشد چرا که زوج حق تملکی نسبت به آن ندارد، چرا که زوج نسبت به عین و منفعت آن حق تملکی ندارد.
در صورتی که زوج با پیگیریهای وکیل استرداد جهیزیه محکوم گردد باید بدوا عین مال را به زوجه مسترد دارد و در صورتی که تلف عین زوج در برابر زوجه ضامن مثل یا قیمت آن خواهد بود.

دعوای استرداد جهیزیه

از آنجایی که هر ادعایی نیاز به دلیل برای اثبات دارد، پس دعوای استرداد جهیزیه هم از این قاعده مستثنی نمیباشد.
زوجه باید با مشورت با وکیل استرداد جهیزیه اثبات نماید که جهیزیه را به خانه شوهر برده و هنوز هم درآنجا باقی میباشد و ادله اثبات ادعا به شرح ذیل میباشد.

دعوای استرداد جهیزیه

دعوای استرداد جهیزیه

ادله اثبات دعوای استرداد جهیزیه

به طور کلی ادله اثبات دعوای استرداد جهیزیه توسط وکیل استرداد جهیزیه عبارتند از:

 • سیاهه جهیزیه
 • شهادندو نفر شاهد عادل
 • فاکتورهای خرید جهیزیه
 • سوگند زوجه
 • سایر ادله که کلی ترین و اصلی ترین ادله موارد فوق الذکر میباشد.
ادله اثبات دعوای استرداد جهیزیه

ادله اثبات دعوای استرداد جهیزیه

آئین رسیدگی به دعوای استرداد جهیزیه

زوجه یا وکیل استرداد جهیزیه در ابتدا باید جهت تشکیل پرونده و طرح دادخواست استرداد جهیزیه به دفاتر خدامت قضائب الکترونیک مراجعه نموده و دادخواست خود را در سیستم ثبت کند.
سپس پرونده به شعبه تعیین شده ارجاع داده میشود تا اظهارات طرفین توسط دادگاه استماع گردد و چنانچه بر دادگاه محرز و مسلم گردد که ادعای زوجه توسط دادگاه صحیح و منطبق بر واقع بوه است، پس در نتیجه شوهر را به استردادجهیزیه ملزم مینماید.
ممکن است دادگاه قرار استماع شهادت شهود را صادر نماید، که در صورت مقبولیت اظهارات شهادت شهود دادگاه حکم به استردا جهیزیه را صادر میکند . در تمامی موارد فوق پرونده با پیگیری وکیل استرداد جهیزیه مطرح شده و به خواهد ثمر خواهد
مرجع تقدیم دادخواست استردا جهیزیه

در مورد مرجع رسیدگی باید گفت که اگر خواسته دعوا کمتر از بیست میلیون ریال باشد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف میباشد اما در صورتیکه خواسته دعوا بیش از 20 میلیدن ریال میباشد.

جهت مطالعه بیشتر در مورد جهیزیه میتوانید به مقاله نکاتی درباره استرداد جهیزیه رجوع کنید.

 

مدارک مورد نیاز جهت دادخواست استرداد جهزیه

 • فهرست یا سیاهه جهیزیه (به امضاء زوج ی یا دونفر شاهد رسیده باشد)
 • فاکتورهای خرید
 • شهادت شود
 • اصل کارت ملی و شناشناسنامه
  به طور کلی وکیل خانواده میتواند مرجع مشورتی شمادر این مورد نیز قرار گیرد.
وکیل مطالبه مهریه در ازدواج موقت

وکیل مطالبه مهریه در ازدواج موقت

وکیل مطالبه مهریه در ازدواج موقت : ازدواج موقت که در حقوق ایران به رسمیت شناخته شده و قواعد و قوانین مربوط به آن هم پیش بینی شده است که وکیل مطالبه مهریه در ازدواج موقت در این زمینه راهنمای شما خواهد بود.
قواعدی که باید در مورد آن رعایت شود و به صورت الزامی است، تعیین مدت و مهریه میباشد.مطابق ماده 1095 قانون مدنی:(در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان عقد است.)
پس در ازدواج موقت عدم تعیین مهر موجب بطلان ازدواج موقت است چراکه از ارکان عقد میباشد در صورتی که در ازدواج دائم بدین صورت نمیباشد و زوجین میتوانند بعد از عقد نیز در مورد مهریه به توافق برسند و در صورت عدم تعیین زن مستحق مهر المثل یا مهرالمتعه میشود.

وکیل مطالبه مهریه در ازدواج موقت

در صورتی که در اثناء مدت ازدواج موقت زن فوت نماید و یا میان طرفین نزدیکی رخ نداده باشد موجب سقوط مهریه نمیشود وکیل مطالبه مهریه در ازدواج موقت راهگشای شما خواهد بود .
وجود مدت و لزوم تعیین آن در ازدواج موقت است که موجب تفاوت بارز دیگر میان با ازدواج دائم میشود.که مدتی که در ازدواج موقت تعیین میشود باید به صورت واضح ابتدا و انتهای آن مشخص باشد.
در مطالبه مهریه از طریق وکیل مطالبه مهریه در ازدواج موقت میان ازدواج دائم و موقت تفاوتی وجود ندارد.مطالبه مهریه در ازدواج دائم به دوصورت میباشد:

 • مطالبه مهریه از طریق دادگاه
 • مطالبه مهریه از طرق اجرای ثبت اسناد رسمی(جهت کسب اطلاعات در این زمینه به مقاله موجود در سایت بنام وکیل مطالبه مهریهاز طریق اجرای ثبت اسناد رسمی مراجعه نمایید.)
  در مورد ازدواج موقت هم پرداخت مهریه باید در دفترخانه صورت گیرد.
وکیل مطالبه مهریه در ازدواج موقت

وکیل مطالبه مهریه در ازدواج موقت

عدم پرداخت مهریه در ازدواج موقت

در صورت عدم پرداخت مهریه در مهلت مقررمراتب از طریق اجرای اسناد رسمی ثبت و ابلاغ میشود وزوجه از طریق وکیل مطالبه مهریه در ازدواج موقت میتواند چند اقدام به شرح ذیل انجام دهد:

 • توقیف اموال زوج
 • ممنوع الخروج نمودن زوجة
 • در صورتی که مهریه بیش از بیست میلیون باشد وکیل مطالبه مهریه در ازدواج موقت میتواند به دادگاه خانواده و در صورتی که مهریه کمتر از بیست میلیون باشد وکیل مطالبه مهریه در ازدواج موقت میتواند به شورای حل اختلاف مراجعه نماید و نسبت به مطالبه مهریه اقدام نماید.

جهت مطالعه بیشتر در مورد مهریه میتوانید به مقاله وکیل مهریه مرجعه نمایید.

عدم پرداخت مهریه در ازدواج موقت

عدم پرداخت مهریه در ازدواج موقت

نفقه در ازدواج موقت

مطابق ماده 1113 قانون مدنی در ازدواج موقت یا به تعبیر قانونی دیکر نکاح منقطع نفقه وجود ندارد ولی طرفین میتوانند با یکدیگر شرط کنند و در واقع ریشه قراردادی دارد.
اما در مورد نکاح دائم مطابق ماده 1106 قانون مدنی نفقه برعهده مرد میباشد.
در مورد نفقه در نکاح دائم در مورد زوجه و هم چنین در مورد فرزند و جرم ترک انفاق به عناوین ذیل رجوع فرمایید:

نفقه در ازدواج موقت

نفقه در ازدواج موقت

ارث در ازدواج موقت

توارث تنها در نکاح دائم میباشد و در ازدواج موقت راهی ندارد و این استنباطی است که از مفهوم مخالف ماده 940 قانون مدنی به دست می آید.
شرط توارث در ازدواج موقت به دلیل مخالفت با قواعد آمره باطل است.

ارث در ازدواج موقت

ارث در ازدواج موقت

نکاتی دیگردر ازدواج موقت

 • بر طبق قانون حمایت خانواده در سه مورد ثبت ازدواج موقت الزامی است:
 1. در صورت باردار بودن زوجه
 2. در صورت حصول توافق طرفین
 3. درج ثبت ازدواج موقت به عنوان شرط ضمن العقد
 • فرزندان حاصله از ازدواج موقت فرزندان قانونی زوجین در ازدواج موقت میباشند و از آنان ارث میبرند.
 • همن طور که فوقا بیان شد زوجین در ازدواج وقت از یکدیگر ارث نمیبرند اما زوج میتواند در وصیت نامه خود به عنوان شرط حقوقی وصیت نماید که مبلغی به همسر خود که در ازدواج موقت وی میباشد پرداخت شود.
  به مانند همیشه توصیه ما به دوستان و همراهان همیشگی خود این است که قبل از هر اقدامی با وکیل خانواده مشورت نمایید.
وکیل نفقه فرزند

وکیل نفقه فرزند

وکیل نفقه فرزند : چندی پیش در مقاله ای تحت عنوان وکیل نفقه زن در مورد نفقه زن و احکام راجع به آن صحبت کردیم حال در مقاله حاضر در مورد نفقه فرزند و شرایط آن بحث خواهیم نمود.

برای کسب اطلاع من باب نفقه به مقاله نکاتی درباره نفقه و مطالعه در مورد نفقه زن به مقاله وکیل نفقه زن مراجعه فرمایید.

مطابق ماده 1999 قانون مدنی نفقه فرزند برعهده پدر میباشد. درصورتی که پدر فوت نموده باشد یا توانایی مالی در پرداخت نفقه نداشته باشد، نفقه فرزند برعهده پدربزرگ یا جد پدری میباشد.

وکیل نفقه فرزند

درصورتی هم که پدربزرگ یا جد پدری نیز فوت نموده باشد یا توانایی مالی در پرداخت نفقه فرزند را نذاشته باشد، نفقه فرزند برعهده مادر است و درصورت فقدان مادر یا عدم توانایی مالی وی نیز بر عهده جده پدری و پس از آن برعهده جده مادری است.

وکیل نفقه فرزند

وکیل نفقه فرزند

مستند قانونی نفقه فرزند

به طور کلی درباره نفقه در ماده 1204 قانون مدنی به صورت حصری از مصادیق نفقه ذکر شده است که اشعار میدارد: (نفقه اقارب عبارت است از: مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر حاجت با درنظر گرفتن استطاعت منفق.)

در مورد نفقه فرزند به طور خاص صحبت نشده است اما در ماده فوق الذکر از نفقه اقارب صحبت شده است که نفقه فرزند نیز شامل این ماده میگردد.

در مورد میزان نفقه در قانون ذکری به میان نیامده است و قانونگذار در پرداخت نفقه استطاعت منفق و میزان احتیاج انفاق شونده را در نظرگرفته است.

سن قانونی فرزند در استحقاق نفقه

ماده 1197 قانون مدنی:( کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال وسائل معیشت خود را فراهم نماید.)

پس بر طبق این ماده تا زمانی که فرزند ندار باشد و شغل و درآمد خاصی نداشته باشد، مستحق دریافت نفقه میباشد.

اما قانون مدنی به صورت کلی در این مورد صحبت نموده است اما از منظر عرفی میان جنسیت فرزند دختر و پسر در مورد سقف سنی در دریافت نفقه تفاوت وجود دارد.

در اینجا به طور کلی تصمیم گیری قضات ملاک عمل قرار خواهد گرفت، اما به طور عرفی فرزند دختر در صورتی که اشتغالی به شغلی نداشته و از استقلال مالی برخوردار نباشد تا زمان ازدواج نفقه وی، برعهده پدر میباشد.

اما در مورد فرزند پسر پس از رسیدن به سن 18 سالگی و اتمام دوره سربازی، در صورتی که توانایی کار کردن داشته باشد دیگر مستحق دریافت نفقه نخواهدبود.

توجه داشته باشید که وکیل نفقه فرزند میتواند در صورت بروز اختلاف در این زمینه میتواند مشکل شما را یا با دادن مشاوره یا از طریق تشکیل پرونده و پیگیری سریع در دادگاه خانواده حل نماید.

سن قانونی فرزند در استحقاق نفقه

سن قانونی فرزند در استحقاق نفقه

نحوه تعیین نفقه فرزند

وکیل نفقه فرزند میتواند با تقدیم دادخواستی به دادگاه مبنی بر مطالبه نفقه فرزند، تشکیل پرونده دهد.

چنانچه میان زوجین توافقی وجود نداشته باشد دادگاه به این صورت عمل خواهد نمود که: ابتدا موضوع را به کارشناس ارجاع میدهد و کارشناس میزان نفقه را ارزیابی خواهد نمود.

عوامل مختلفی در ارزیابی کارشناس موثر خواهد بود که از فردی به فرد دیگر متفاوت خواهد بود از جمله:

 • وضعیت احتمالی و نیازهای فرزند
 • زندگی در شهرهای بزرگ یا کوچک
 • سطح تحصیلات
 • شغل و محل زندگی زوجین

که کارشناس ضمن مدنظر قرار دادن عوامل مذکوره با بررسی مدارک ارائه شده از سوی مادر یا قیم یا وکیل نفقه فرزند نظر کارشناسی خود را اعلام و میزان نفقه فرزند را تعیین خواهد نمود.

لازم به ذکر است که وکیل نفقه فرزند در تمامی مراحل میتواند به صورت مجدانه امور مربوطه را پیگیری نماید.

نحوه تعیین نفقه فرزند

نحوه تعیین نفقه فرزند

ضمانت قانونی عدم پرداخت نفقه فرزند

اگر پدر با داشتن استطاعت مالی از پرداخت نفقه فرزند خودداری نماید در این زمینه وکیل نفقه فرزند میتواند دو نوع شکایت را مطرح کند:

 • شکایت حقوقی
 • شکایت کیفری

شکایت حقوقی ترک نفقه فرزند

وکیل نفقه فرزند میتواند با مراجعه به دادگاه به وکالت از طرف مادر یا شخصی که حضانت فرزند را برعهده دارد من باب ترک نفقه فرزند مشترک شکایت حقوقی طرح نماید.

در بحث حضانت فزند میتوانید به مقاله وکیل حضانت فرزند مراجعه کنید.

شکایت حقوقی ترک نفقه فرزند

شکایت حقوقی ترک نفقه فرزند

مطالبه حقوقی نفقه فرزند مشترک

ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب 1391:(مادر یا هرشخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد.در این صورت دادگاه باید در ابتدا ادعای ضرورت را بررسی کند.)

که وکیل نفقه فرزند میتواند اقدام به طرح مطالبه نفقه فرزند مشترک از تاریخ تقدیم دادخواست تا آینده را نماید که روال رسیدگی دادگاه فوقا بررسی و بیان گردید.

نکاتی درباره مطالبه حقوقی نفقه فرزند مشترک
 • برابر تبصره ماده 533 قانون حمایت خانواده، فرزندان ناشی از لقاح مصنوعی و یا تحت سرپرستی نیز به مانند فرزند مشترک دارای حق قانونی مطالبه نفقه میباشند و تمام احکام مذکوره در مورد آنان نیز اطلاق دارد.
 • بر طبق ماده 1206 قانون مدنی نفقه گذشته قابلیت مطالبه ندارد و مطالبه ناظر به نفقه آینده است.
 • در مورد فرزندان دختر کمتر از 9 سال و پسر کمتر از 15 سال وکیل نفقه فرزند میتواند به وکالت از طرف مادر یا شخصی که حضانت فرزند برعهده وی میباشد اقدام به طرح دعوا نماید ولی در مورد فرزندان بعد از سنین  مذکوره تا 18 سال فرزندان در صورتی میتوانند علیه پدر خود اقامه دعوی نمایند که از دادگاه حکم رشد گرفته باشند.

شکایت کیفری ترک نفقه فرزند

در صورتیکه پدر با داشتن استطاعت مالی نفقه فرزند خود را پرداخت نکند، قانونگذار در قانون برای این مورد عنوانی مجرمانه تحت عنوان جرم ترک انفاق در نظر گرفته است.

اما تحقق این جرم شرایطی دارد.

شرایط تحقق جرم ترک انفاق

شرایط تحقق جرم ترک انفاق عبارتند از:

 • وجود استطاعت مالی پدر
 • فرزند شرایط مالی مناسبی نداشته باشد.
 • فرزند نتواند به شغلی اشتغال داشته باشد.

مجازات جرم ترک انفاق

مطابق ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب1391 مجازات جرم ترک انفاق  محکومیت بهحبس تعزیری درجه 6به میزان بیش از 6 ماه تا یکسال میباشد.

حکم این قانون در مورد جرم ترک انفاق در مورد نفقه زن نیز صراحت دارد که میتوانید به مقاله وکیل ترک انفاق رجوع فرمایید.

در پایان به مانند همیشه توصیه ما براین میباشد که قبل از هرگونه اقدامی در این زمینه با وکیل خانواده مشورت نمایید.

وکیل مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی

وکیل مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی

وکیل مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی : از آنجایی که سند نکاحیه یکی از اسناد رسمی و لازم الأجراست پس این قابلیت را دارد که از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی توسط وکیل مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی مطالبه گردد.
به طور کلی مطالبه مهریه توسط زوجه به دو طیق امکان پذیر میباشد:

 • مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی
 • مطالبه مهریه از طریق دادگاه

نکته: قبل از انجام هر اقدامی لازم است با یک وکیل خانواده مشورت نمائید.

وکیل مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی

وکیل مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی

تفاوت مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی با مطالبه مهریه از طریق دادگاه

 • در مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی، عملیات اجرائی به محض درخواست کتبی زوجه یا وکیل مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی شروع میشود ولی در محاکم دادگستری عملیات اجرائی پس از صدور حک قطعی مراحل اجرائی آغاز میشود.
 • در مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی به صرف تقاضای زوجه یا وکیل مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی، عملیات اجرائی بدون تعیین وقت آغاز میشود، در حالی که مطالبه مهریه از طریق دادگاه مستلزم تعیین وقت و رسیدگی ماهیتی است و فرآیند رسیدگی طولانی است.
  جهت آشنایی و مطالعه بیشتر در مورد مهریه میتوانید به مقاله وکیل مهریه رجوع فرمائید.

مدارک مورد نیاز وکیل مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی

قبل از شرح نحوه مطالبه مهریه لازم برآن دیدیم تا مدارک مورد نیاز را ذیلا ذکر کنیم:

 • اصل سند نکاحیه
 • مدارک شناسایی
 •  وکالتنامه وکیل مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی
مطالبه مهریه

مطالبه مهریه

نحوه مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی

جهت مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی زوجه یا وکیل مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی با در دست داشتن مدارک فوق الذکر با مرجعه به دفترخانه ای که عقد نکاح در آنجا منعقد شده است تقاضای صدور اجرائیه نسبت به مهریه را مینماید.

پس از آن سردفتر ازدواج پس از احراز هویت متقاضی و یا وکیل مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی و همچنین احراز صلاحیت در مطالبه مهریه اجرائیه را به اداره ثبت ارسال مینماید.

توضیح اینکه اجرائیه که نسبت به مطالبه مهریه میباشد، شامل مورد اجراست که به مهر و امضاء سردفتر ازدواج رسیده و همان طور که فوقا ذکر شد به اداره ثبت ارسال میگردد.

اجرائیه در فرم های چاپی مخصوصی نوشته میشود که از طریق اداره ثبت در اختیار دفاتر اسناد رسمی(دفاتر ازدواج) قرار میگیرد.
پس از صدور اجرائیه نسبت به مطالبه مهریه سردفتر موظف است که مراتب را از طریق پست پیشتاز به زوج اطلاع دهد.پس از این مرحله زوجه جهت تشکیل پرونده به اداره ثبت مراجعه نموده و سپس اداره اجراء ثبت اجرائیه را به زوج ابلاغ میکند.لازم به ذکر است که مهلت قانونی برای زوج نسبت به پرداخت مهریه مطابق ماده 20 قانون اجرای مفاد اسناد رسمی 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه میباشد.

اگر زوج ظرف این 10 روز نسبت به پرداخت مهریه اقدامی انجام نداد،زوجه یا وکیل مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی میتواند نسبت به توقیف اموال و مسدود نمودن حسابهای بانکی زوج اقدام نماید.دقت داشته باشید که نسبت به مستثنیات دین نمیتوان اقدامی نمود که ذیلا به تعریف آن خواهیم پرداخت.

پس از این مرحله اموال جهت قیمت گذاری به کارشناس رسمی ارزیاب اموال ارجاع میشود که پس از قیمت گذاری اموال به مزایده و حراج گذاشته میشوند تا از محل فروش آنها مهریه زن پرداخت شود.

پیشنهاد ما بر این است که به دلیل طولانی بودن روند رسیدگی با دادن وکالت به وکیل مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی سریعتر به مطالبات خود برسید.

تعریف مستثنیات دین

مطابق ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مستثنیات دین صرفا شامل موارد زیر است:

 • منزل مسکونی که عرفا در شأن محکوم علیه در حالت اعسار او باشد.
 • اثاثیه مورد نیاز زندگی که برایرفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
 • آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره میشود.
 • کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها
 • وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
 • تلفن مورد نیاز مدیون
 •  مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت میشود. مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.
مستثنیات دین

مستثنیات دین

تذکرات مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی

 • درصورتیکه شوهر فوت نموده باشد لازم است زوجه نسبت به اخذ گواهی حصر وراثت اقدام نماید.
 • در صورتیکه زوج کارمند باشد به میزان یک چهارم حقوق و مزایای او قابل توقیف است.
 • مرور زمان شامل مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی نمیشود ولی در صورتیکه زوجه یا وکیل مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی ظرف مدت 5 سال از تاریخ صدور اجرائیه اقدام ننماید، اجرائیه مطابق ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی کأن لم یکن خواهد شد و باید مجددا مراحل فوق الذکر از ابتدا طی شود.
مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی

مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی

وکیل ترک انفاق

وکیل ترک انفاق

وکیل ترک انفاق : پس از انعقاد عقد نکاح مطابق قانون پرداخت نفقه زن و پس از آن فرزندان برعهده زوج میباشد.اما ممکن  است  که مرد زمانی به این وظیفه خود عمل نکند که ترک انفاق نامیده میشود. و قانونگذار ترک انفاق را در  ماده 642 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی ذیل عنوان جرائم بر ضد حقوق و تکالیف جرم انگاری نموده و بدان جنبه کیفری بخشیده است.

پس میتوان نتیجه گرفت که  قانونگذار در مورد ترک انفاق علاوه بر ضمانت اجرای حقوقی، ضمانت اجرای کیفری را نیز پیش بینی نموده است. پس بهتر است که از عبارت جرم ترک انفاق استفاده شود.

وکیل ترک انفاق

وکیل ترک انفاق

شکایت کیفری جرم ترک انفاق

ماده 53 قانون حمایت خانواده جهت تضمین اجرای حق و تکلیف زوجه جرم ترک انفاق را قابل شکایت کیفری دانسته است.

زن زمانی به سراغ شکایت کیفری با موضوع ترک انفاق میرود که یا توسط مرد از منزل بیرون شده اند و یا با وجود زندگی مشترک مرد به وی نفقه نداده و او را رها کرده است.

جهت شکایت کیفری جرم ترک انفاق زوجه میتواند با مراجعه به دادگاههای کیفری محل سکونت خودشکایت ترک انفاق را مطرح کند.پیشنهاد ما براین است که به جهت تسهیل و تسریع زوجه در رسیدن به این حق قانونی و مشروع خود توسط وکیل ترک انفاق شکایت کیفری خود را با موضوع ترک انفاق مطرح نماید.

قبل از طرح شکایت کیفری بخاطر جرم ترک انفاق لازم است با وکیل خانواده مشورت نمایید.

اما از آنجایی که هرجرمی ارکان دارد لازم است که ارکان جرم ترک انفاق را بشناسیم که ذیلا بررسی میگردد.

ارکان جرم ترک انفاق

 • عنصر قانونی جرم ترک انفاق بدین معناست که فعل یا ترک فعلی رخ داده است و در قانون جرم انگاری شده است که در جرم ترک انفاق نیز مرد از تکلیف قانونی خود که پرداخت نفقه می باشد امتناع نموده و قانون این ترک فعل را در ماده 53 قانون حمایت خانواده:( هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین به او ندهد یا ازتأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید به حبس تعزیری درجه ۶ (ازشش ماه تا دوسال) محکوم می شود.)، به طور صریح جرم محسوب نموده است.

به دلیل اینکه جرم ترک انفاق از جرائم قابل گذشت میباشد و جرائم قابل گذشت با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب جزائی و با گذشت وی اجرای مجازات متوقف میشود،پس جرم ترک انفاق با شکایت زوجه توسط وکیل ترک انفاق در دادگاه کیفری طرح و توسط وکیل ترک انفاق نیز پیگیری میشود.

نکته ای که در اینجا لازم به ذکر میباشد این است که ترک انفاقی هم که در مورد زوجه ای که طبق قانون مجاز به عدم تمکین است و همچنین فرزندانی که ناشی از لقاح مصنوعی و یا کودکانی که تحت سرپرستی هستند نیز، مشمول حکم ماده فوق الذکر و تبصره های آن میشود.

در استحقاق زوجه در مورد نفقه فقیر بودن و یا احتیاج زوجه شرط نیست بلکه در هرحال نفقه برعهده زوج است، گرچه زن ثروتمند باشد.

ضمنا زوجه باید همسر دائمی مرد باشد تا مستحق نفقه گردد.جهت مطالعه بیشتر در مورد نفقه و مساطل حقوقی مربوطه به آن به مقاله وکیل نفقه زن رجوع شود.

در تمامی مراحل وکیل ترک انفاق به خوبی میتواند موضوع را پیگیری نماید.

 • عنصر مادی که در خارج واقع میشود در جرم ترک انفاق نیز امتناع و خودداری مرد از پرداخت نفقه میباشد.
 • عنصر روانی نیز که وجود ارده و قصد مجرمانه است در جزم ترک انفاق هم وجود قصد و اراده مرد در ترک انفاق میباشد.

پس برای وقوع جرمی وجود این سه عنصر مذکوره واجب و لازم است.پس در مورد مردی که به دلیل فورش ماژور و یا اینکه به علتی در حبس به سرمیبرد جرم ترک انفاق مصداقی ندارد چرا که  عنصر روانی که وجود سوء نیت و عمد در فعل یا ترک فعل میباشد مخدوش است و مرد در این مورد قصد مجرمانه ای ندارد.

در ادامه بحث واجب دانستیم تا نمونه ای از شکایت کیفری جرم ترک انفاق را که وکیل ترک انفاق میتواند در دادگاه کیفری مطرح و پیگیری نماید، را بیاوریم.

جرم ترک انفاق

جرم ترک انفاق

نمونه دادخواست شکایت جرم ترک انفاق

ریاست محترم دادسرای ناحیه…

باسلام و احترام به استحضار میرساند، اینجانب…شاکی فوق در تاریخ…طی عقدنامه شماره…دفترخانه…به عقد دائمی آقای…درآمده ام. نامبرده بعد از عقد تاکنون فقط مبلغ…به بنده پرداخت نموده و با وجود آمادگی اینجانب برای تمکین، از پرداخت نفقه حال اینجانب خودداری کرده است، لذا از محضر دادگاه بخاطر ترک انفاق از نامبرده شکایت دارم و خواهان تعقیب کیفری وی میباشم.

نحوه شکایت کیفری تر ک انفاق

پس از آن که وکیل ترک انفاق به وکالت از طرف زن شکایت کیفری را طرح نمود، ابتدا در سیستم رایانه ثبت میگردد و پس از آن به یکی از شعب دادیاری ارجاع میشود. دادیار شعبه با پرسش از وکیل ترک انفاق من باب نشانی زوج، متهم را از طریق سامانه ثنا فرامیخواند.که ممکن است احضار به صورت تلفنی و یا با تحویل برگ اخطاریه به وکیل ترک انفاق و ارجاع به کلانتری به همراه مأمور ابلاغ به صورت حضوری باشد.

آنچه که در برگ ابلغ درج میشود این است که مرد باید برای ادای توضیحات به دادسرا حاضر گردد و در صورت عدم حضور جلب خواهد شد. درمواردی هم ممکن است که نیاز باشد برای تکمیل پرونده تحقیقات را کلانتری از طریق دایره قضائی تکمیل کند و سپس به دادسرا ارسال نماید.

واکنشی که مردان در برابر اتهام ترک انفاق پس از احضار در دادسرا از خود نشان میدهند یا انکار اتهام و یا قبول آن و طرح ادعای عدم تمکین زوجه میباشد، که در صورتی که دلائل ارائه شده از طرف مرد موجه و نزد دادگاه مقبول واقع شود، شکایت جرم ترک انفاق که از طرف زوجه توسط وکیل ترک انفاق مطرح شده مختومه خواهد شد.

ممکن است که مرد مدعی پرداخت نفقه گردد، که در این صورت قاضی پرونده با بررسی مدارک و اثبات ادعا اقدام به صدور قرار منع تعقیب مینماید.

توضیح اینکه جرم ترک انفاق ازجمله جرائم مستمر است پس به دفعات قابل شکایت کیفری است و در صورتی که برای اثبات نیاز به احضار شهود در دادگاه باشد و ایشان حاضر نشوند دادیار دستور تکمیل تحقیقات توسط کلانتری و ارسال آن به دادسرا را میدهد.

شکایت کیفری ترک انفاق

شکایت کیفری ترک انفاق

وکیل طلاق به درخواست زن

وکیل طلاق به درخواست زن

وکیل طلاق به درخواست زن: طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی کشور ایران حق طلاق با مرد است و شوهر می تواند باتوجه به شرایط و مقررات تمام حقوقی که زن دارد را بپردازد و او را طلاق دهدکه جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه میتوانید به مقالات وکیل طلاق به درخواست مرد و همچنین نکاتی درباره طلاق به درخواست زوج رجوع کنید. اما این حق به زن داده نشده است و زمانی طلاق به درخواست زن انجام می شود که با سند و مدرک در عسروحرج بودن خود را  توسط وکیل طلاق به درخواست زن به دادگاه ثابت کند.

چگونگی طرح دعوای طلاق به درخواست زن

اگر طلاق به درخواست زن باشد در ابتدا باید به همراه مدارکی مانند کارت ملی و شناسنامه و سند ازدواج به دفتر خدمات الکترونیک قضائی رجوع کند و دادخواست خود را در این سامانه ثبت کند. طبق ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ زن می تواند به دادگاهی که در محل زندگی خود و یا محل زندگی همسرش وجود دارد مراجعه کند که وکیل طلاق به درخواست زن میتواند اینکار را انجام دهد.

پس از اینکه دادخواست طلاق به درخواست زن در این سامانه ثبت شودشعبه ی دادگاه تعیین شده و زن و شوهر به داوری ارجاع داده می شوند که ویک طلاق به درخواست زن هم میتوانداین امر را پیگیری نماید. داوران وظیفه دارند که رابطه ی زن و مرد را بهبود بخشند و آن ها را به سازگاری راهنمایی کنند، اگر داوران نتوانستند موفق شوند گزارش خود را به دادگاه ارسال می کنند.
در پایان کار دادگاه با در نظر گرفتن اسناد و مدارک و گزارش داوران رای نهایی را صادر می کند و رأی دادگاه اگر به ضرر مرد یا زن باشد در مهلت ۲۰ روز می تواند برای تجدید نظر خواهی اقدام نماید. در این حالت تجدید نظر خواهی به دادگاه تجدید نظر استان فرستاده می شود، که شاید ممکن است رای دادگاه تایید و یا نقض شود.

وکیل طلاق به درخواست زن

مرحله دیگر مرحله فرجام خواهی است. اگر هر کدام از زوجین اعتراضی داشته باشند پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده می شود. اگر در این مرحله رأی دادگاه تأیید شود رأی قطعی بوده و به صورت قطعی اجرا خواهد شد اما اگر رای دادگاه نقض نشود پرونده برای بررسی دوباره به دادگاه تجدید نظر بازخواهد گشت.

مهلت اعتبار حکم طلاق از طرف زن شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است.هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی طلاق ابلاغ شود در صورتیکه زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود،سردفتر به زوجین ابلاغ میکند که برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر نشوند، در صورت عدم حضور مرد و عدم اعلام عذر موجه از سوی وی یا امتناع او از احرای صیغه، صیغه طلاق جاری وثبت میشود و مراتب به مرد ابلاغ میگردد.در صورت اعلام از سوی مرد، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به عمل می آید.علاوه بر مقاله حاضر تویضحات بیشتری در رابطه به موضوع مورد بحث در نکاتی درباره طلاق به درخواست زوجه آمده است.

وکیل طلاق به درخواست زن

وکیل طلاق به درخواست زن

راه های طلاق به درخواست زن

 •  به استناد شروط ۱۲ گانه عقدنامه در حالی که توسط زوجین امضا شده باشد این شرط ها در قانون مدنی لحاظ نشده و زمانی به رسمیت شناخته می شود که طرفین به توافق برسند.
 •  طلاق به درخواست زن زمانی صورت می گیرد که زن در عسر و حرج باشد.
 • زن با داشتن حق طلاق می تواند درخواست دهد.

استناد به شروط ۱۲ گانه عقدنامه در طلاق به درخواست زن

 •  طلاق به درخواست زن زمانی می باشد که زنی ثابت کند که شوهرش ۶ ماه نفقه به او پرداخت نکرده باشد.
  آداب و رفتار شوهر به گونه ای باشد که ادامه زندگی برای زن غیر قابل تحمل شود.
 •  شوهر دچار بیماری صعب العلاجی شود به گونه ای که ادامه زندگی زناشویی برای زن خطرناک باشد، طلاق به درخواست زن است.
 •  شوهر دچار جنون شود طلاق به درخواست زن انجام می شود.
 •  مرد شغلی داشته باشد که مصلحت خانوادگی و حیثیت زن به خطر بیفتد.
 • شوهر دچار اعتیاد شود و این اعتیاد زندگی زوجین ر ا مختل کند طلاق به درخواست زن صورت می گیرد.
 • طلاق به درخواست زن است، اگر شوهر به مدت ۵ سال یا بیشتر به حبس محکوم شده باشد.
 •  اگر شوهر به مدت شش ماه زندگی و همسر خود را ترک کرده و رفته باشد.
 •  طلاق به درخواست زن می باشد اگر شوهر محکوم به مجازات حدی یا تعزیری باشد.
 • اگر مرد به دلایل عقیم بودن و یا بیماری و عوارض جسمانی دیگر بعد از گذشت ۵ سال صاحب فرزند نشود.
 • اگر مرد به مدت ۶ ماه پس از مراجعه زن به دادگاه پیدا نشود و مفقود الاثر شده باشد.
 •  طلاق به درخواست زن صورت می گیرد اگر شوهر بدون اجازه همسر اول با کس دیگری ازدواج کند و یا عدالت را بین همسران خود رعایت نکند.
راه های طلاق به درخواست زن

راه های طلاق به درخواست زن

طلاق به درخواست زن به دلیل عسر و حرج

یکی از گزینه هایی که موجب می شود طلاق به درخواست زن صورت بگیرد عسر و حرج زن است. طبق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اگر ادامه زندگی مشترک موجب عسر و حرج زن شود وکیل طلاق به درخواست زن می تواند به دادگاه رجوع کرده و تقاضای طلاق کند.

اگر وکیل طلاق به درخواست زن بتواند عسر و حرج زوجه را در دادگاه ثابت کند، دادگاه می تواند مرد را مجبور کند که زن را طلاق دهد. اگر مرد قبول نکند و نخواهد همسر خود را طلاق دهد، دادگاه اقدام کرده و خود حکم را صادر می کند.

عسر و حرج یعنی درد و رنج بیش از حد یا نادر که غیرقابل تحمل است و دادگاه می تواند عسر و حرج را تشخیص دهد.

طلاق به درخواست زن به دلیل عسر و حرج

طلاق به درخواست زن به دلیل عسر و حرج

مصادیق عسر و حرج در طلاق به درخواست زن

در مورد اطلاع از مصادیق عسر و حرج به مقاله وکیل طلاق رجوع شود ضمنا وکیل طلاق به درخواست زن در شناسایی و تشخیص این مصادیق راهگشا خواهد بود.

مصادیق عسر و حرج در طلاق به درخواست زن

مصادیق عسر و حرج در طلاق به درخواست زن

شرایط و حدود اعمال ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در طلاق به درخواست زن

• دلایل عسر و حرج باید زمانی موجود باشد که درخواست طلاق توسط وکیل طلاق به درخواست زن صورت گیرد: پس زن نمی تواند به خاطر عسر و حرج در زندگی زناشویی گذشته اینک درخواست طلاق نماید. پس دلایلی که زندگی زناشویی را سخت می کند باید در زمان دعوای طلاق و صدور حکم موجود باشد.

• تشخیص عسر و حرج زن دارای معیار های مشخصی است و به وضعیت مادی، روحی و روانی و شخصیت زن توجه می شود.
• باید رابطه زوجیت دائم باشد: طلاق برای روابطی است که دارای عقد دائم هستند و اگر زنی دارای نکاح موقت باشد و رفتار مرد موجب عسر و حرج شود حاکم شوهر را مجبور به بذل بقیه مدت عقد می کند.

احراز عسر و حرج :

احراز عسر و حرج به وسیله ی دادگاه هیچ لطمه ای به مهریه زن وارد نمی کند و می تواند با اسناد و مدارک قانع کننده، طلاق به درخواست زن باشد و مهریه خود را نیز از شوهر بگیرد که میتواند برعهده ی وکیل طلاق به درخواست زن قرارگیرد.برای توضیح بیشتر در این زمینه به مقاله وکیل مهریه رجوع کنید.

وکالت زن در طلاق

طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ” زوجین در عقد ازدواج می توانند شرایطی را که با عقد مخالفت نکند را در عقد ازدواج شرط نماید،مثلا شرط شود اگرمرد زن دیگری بگیرد یا زندگی مشترک آنها غیر قابل تحمل شود زن وکیل در توکیل می باشد و بعد از ثابت کردن شرط در دادگاه و با صدور حکم نهایی خود را مطلقه کند.

توجه:جهت تسهیل در امورات پرونده خود میتوانید به وکیل خانواده رجوع کنید.

وکالت زن در طلاق

وکالت زن در طلاق

وکیل طلاق به درخواست مرد

وکیل طلاق به درخواست مرد

وکیل طلاق به درخواست مرد : در حقوق ایران طلاق با مرد است و مرد می تواند با توجه به شرایطی که موجود است به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای طلاق از همسرش را  توسط وکیل طلاق به درخواست مرد طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی بنماید اما بعدها این ماده قانونی اصلاح گردید و به دنبال آن قانون حمایت خانواده به تصویب رسید چرا که موجب سوء استفاده برخی مردان قرار میگرفت . مرد باید تمام حقوق مالی همسرش مانند مهریه، نفقه، اجرت المثل و شرط نصف اموال را به همسر خود با پیگیری وکیل طلاق به درخواست مرد پرداخت کند.

وکیل طلاق به درخواست مرد

 • با پرداخت حقوق مالی همسر صیغه طلاق اجرا و ثبت می گردد. طلاق به درخواست مرد زمانی اتفاق می افتد که همسر فرد رضایت داشته باشد. اگر زن راضی به طلاق باشد و حقوق مالی خود را دریافت نکرده باشد،پس از ثبت نهایی طلاق می تواند تمام حق خود را طلب کند.
 • طلاق به درخواست زوج به هیچ دلیل ومدرک خاصی نیاز نداردومرد هروقت که بخواهد میتواند همسر خود را طلاق دهد که وکیل طلاق به درخواست مرد میتواند این کار انجام دهد.
 • اگر مرد معسر باشد و نتواند تمام مهریه و حقوق همسر خود را به یکباره بپردازد، ابتدا می تواند گواهی عدم امکان سازش بگیرد و پس از صدور آن می تواند دادخواست اعسار از پرداخت حقوق همسر خود را به میان آورد. در طلاق به درخواست مرد دادگاه وضعیت زندگی و درآمد مرد را مورد بررسی قرار می دهد و در اکثر موارد برای اجرای صیغه ی طلاق حتما باید پیش پرداختی توسط مرد صورت گیرد که وکیل طلاق به درخواست مرد میتواند اینکار را انجام دهد.
 • اگر همسر مرد باکره باشد، نصف مهریه باید توسط مرد به زن هنگام طلاق پرداخت شود.
 •  اثبات کردن رابطه نامشروع زن هیچ ربطی به مهریه ی او ندارد و باز مرد موظف است مهریه ی او را کامل پرد.

وکیل طلاق به درخواست مرد

وکیل طلاق به درخواست مرد

مراحل انجام طلاق به درخواست مرد

اگر طلاق به درخواست مرد صورت گیرد باید ابتدا در دفتر خدمات الکترونیک قضائی دادخواست طلاق خود را ثبت کند. بعد از آن که پرونده فرد به یکی از شعبه های دادگاه ارجاع داده شد، دادگاه از هر دو طرف می خواهد داورانی را که از بستگان و آشنایان هستند انتخاب کنند و به دادگاه معرفی شوند.

اگر این دو طرف نخواهند داوری انتخاب کنند و یا نتوانند داوری به دادگاه معرفی کنند دادگاه خود برای آن ها داوری انتخاب خواهد کرد. در طلاق به درخواست مرد داورانی که به دادگاه معرفی می شوند باید مسلمان، دارای حسن شهرت، قابل اعتماد و حداقل ۴۰ سال داشته باشند. این داوران باید کم و بیش از رابطه ی زوجین باخبر باشند و سعی کنند تا رابطه ی زوجین بهبود یابد اما اگر نتوانستند بهبود بخشند، دادگاه گواهی عدم سازش را صادر خواهد کرد.

زوجین می توانند به یکی از دفاتر ثبت طلاق مراجعه کنند و حکم طلاق را به اجرا در بیاورند. در طلاق به درخواست مرد دادگاه زمانی که گواهی عدم امکان سازش را صادر مینماید زوجه را به یک دکتر مورد اعتماد معرفی می کند تا از باردار نبودن وی اطمینان حاصل شود و اگر زن یائسه باشد تنها اقرار وی بر باردار نبودن گواهی کاملی محسوب می شود.

گواهی عدم امکان سازش تنها ۳ ماه از زمانی که صادر می شود اعتبار دارد و اگر تا ۳ ماه طلاق در دفترخانه ثبت نشود گواهی عدم امکان سازش اعتبار خود را از دست میدهد.

مراحل انجام طلاق به درخواست مرد

مراحل انجام طلاق به درخواست مرد

حقوق مالی زن در طلاق به درخواست مرد

زمانی که تصمیم گرفته می شود که طلاق به درخواست مرد گرفته شود باید برای موارد زیر همه چیز مشخص گردد.

مهریه

مهریه حقی است که در زمان نکاح تعیین می شود و زن به وسیله ی عقد نکاح صاحب این مهریه می شود. اگر مرد نتواند کل مهریه را یک جا پرداخت کند باید ابتدا به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام نماید و بعد از آن دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را به میان آورد و دادگاه بعد از بررسی وضعیت زندگی و میزان درآمد مرد مهریه را قسط بندی کرده و پیش پرداخت را تعیین می کند.
ثبت طلاق در دفترخانه زمانی اتفاق می افتد که پیش پرداخت توسط مرد پرداخت شود. درخواست طلاق به درخواست مرد و پیگیری آن توسط وکیل طلاق به درخواست مرد هیچ ربطی به دادخواست اعسار ندارد.جهت مطالعه بیشتر به مقاله وکیل مهریه رجوع شود.

جهیزیه

دختر هنگام ازدواج وسایلی را با خود به خانه ی شوهر می برد که به آن ها جهیزیه می گویند. در هنگام ازدواج لیستی از این جهیزیه تهیه می شود که در صورت طلاق به درخواست مرد همسر وی می تواند جهیزیه را از منزل مرد بردارد و ببرد.

نصف دارایی

زمانی که درخواست طلاق به درخواست مرد باشد و زن در این میان تخلفی نداشته و سوء رفتاری از خود نشان نداده است، مرد باید بهای تمام اموالی را که بعد از ازدواج به دست آورده را به همسر خود بپردازد.البته به شرط که بند مربوطه به این موضوع را به هنگام انعقاد عقد انکاح امضاء نموده باشند.

حقوق مالی زن در طلاق به درخواست مرد

حقوق مالی زن در طلاق به درخواست مرد

نفقه

در صورت طلاق به درخواست مرد، اگر طلاق به صورت رجعی باشد تا پایان مدت عده نفقه باید پرداخت شود و اگر همسر وی باردار باشد تا زایمان وی باید نفقه پرداخت شود.جهت مطالعه بیشتر به مقاله وکیل نفقه زن رجوع شود.

اجرت المثل

بهای اعمالی است که همسر در منزل مرد و با دستور او انجام داده است و اگر زن بهای این کارها را بخواهد از شوهر بستاند، دادگاه به وسیله ی کارشناس مقدار اجرات المثل را تعیین می کنند و مرد باید این بها را به هسر خود پرداخت کند.

حضانت فرزندان

زمانی که طلاق به درخواست مرد صورت می گیرد حضانت فرزندان در دادگاه مورد بررسی قرار بگیرد. در این موارددادگاه طبق قوانین منصوب شده عمل می کند. در حضانت فرزندان، فرزندان دختر تا ۷ سالگی با مادر خویش زندگی می کنند و از ۷ تا ۹ سالگی با پدر خود می مانند و بعد از آن فرزندان دختر می توانند در مورد زندگی خود تصمیم گیری کنند که پیش پدر بمانند یا مادر.

اما در مورد فرزندان پسربخواهیم توضیح دهیم این گونه است که، تا ۷ سالگی با مادر زندگی می کنند اما بعد از7سالگی به پیش پدر می روند. ۷ تا ۱۵ سالگی پدر مسئولیت فرزندان را برعهده دارد و بعد از آن فرزند پسر بعد از ۱۵ سالگی از حضانت پدر نیز خارج می شود و خودش توانایی تصمیم گیری را برای خود دارد.
جهت مطالعه بیشتر در این مورد به مقاله وکیل حضانت فرزند مراجعه شود.

مزایای داشتن وکیل طلاق به درخواست مرد

 •  درپرونده طلاق به درخواست مرد به حضور یافتن مرد در هیچ کدام از مرحله های دادرسی نیاز نیست و وکیل خانواده می تواند به خوبی تمام مراحل را انجام دهد.
 •  برای به اجرایی رسیدن صیغه طلاق در دفتر خانه به حضور مرد و زن نیازی نیست و وکیل طلاق به درخواست مردمیتواندبه جای آتهادر دفترخانه حضور یابد.
 • وکیل طلاق به درخواست مرد با پیگیری های مداوم و آشنایی کامل با اصول دادخواست می تواند بهترین گزینه باشد.
 •  مدت زمانی که طول می کشد به پرونده طلاق به درخواست مرد دادرسی شود، حدود ۵ الی ۶ ماه است.

اما لازم به ذکر است که که میتوانید با مرجعه به مقاله وکیل طلاق اطلاعات بیشتری در این باره کسب نمایید.

 مزایای داشتن وکیل خانواده در پرونده طلاق به درخواست مرد

مزایای داشتن وکیل خانواده در پرونده طلاق به درخواست مرد

وکیل طلاق

وکیل طلاق

وکیل طلاق : طلاق به معنای انحلال نکاح دائم از طرف یک فرد یا وکیل وی است. جدایی زمانی اتفاق می افتد که رابطه زناشویی در بین زوجین کمرنگ تر و سست شده و زندگی مشترک دچار تنش وناسازگاری می شود. عواملی که این تنش ها را تشدید می کنند نداشتن تفاهم و اختلاف طبقاتی فاحش بین زوجین، تفاوت تحصیلات، خلق و خوی نامناسب، بیماری های خاص و… است.

تفکیک حکم طلاق از گواهی عدم امکان سازش

زمانی که طلاق توافقی صورت بگیرد یا جدایی به درخواست مرد باشد، در این حالت گواهی عدم امکان سازش به درد می خورد ولی اگر به درخواست زن باشد(جهت مطالعه بیشتر در خصوص طلاق به در خواست یکی از زوجین به مقالات نکاتی درباره طلاق به درخواست زوج و نکاتی درباره طلاق به درخواست زوجه رجوع شود.) در این حالت باید از طریق دادگاه حکم صادر شود، زیرا در جدایی به درخواست زن احراز جهات آن مانند عسر و حرج زن، شروط ضمن عقد ازدواج، غیبت شوهر، یا پرداخت نکردن نفقه ضرورت دارد و زن می تواند براساس این شرایط حق طلاق را به دست بیاورد و دادگاه تصمیم خود را به صورت یک حکم اعلام می کند اما در طلاقی که زوجین با هم توافق دارند و یا طلاق به درخواست مرد باشد، دادگاه فقط تشریفات جدایی را انجام می دهد و نمی تواند حقوق خواهان را محدود نمایند.

مفهوم عسر و حرج

منظور از عسر و حرج شرایطی است که زن در مشقت و سختی قرار میگیرد و امکان ادامه زندگی مشترک برای زوجه وجود نخواهد داشت.در این حالت زن میتواند به استناد ماده 1130 قانون مدنی و احراز مصادیق عسروحرج به عنوان مبنای دادخواست طلاق نسبت به جدایی اقدام نماید.همانطور که فوقا بیان شد طلاق از روی عسر و حرج در دسته طلاق بائن جای میگیرد و در این شرایط مرد امکان رجوع به زن را در دوران عده نخواهد داشت.جهت انجام طلاق بر مبنای عسر و حرج کافی است که زن مبنای عسر و حرج را در دادگاه اعلام نماید و در صورت اثبات آن قانون از مرد میخواهد که بدلیل شرایط دشواری که برای زن فراهم نموده است وی را طلاق دهد و در صورتی که مرد نسبت به این خواسته بی اعتنا باشد زن میتواند با اجازه قاضی و حکم دادگاه از همسرش طلاق بگیرد.

مصادیق عسرو حرج

 • در صورتیکه زوج به مدت شش ماه متوالی در زندگی مشترک حضور نداشته باشد و یا برای نه ماه متناوب بدون عذر موجه زندگی را ترک کند،زوجه میتواند توسط وکیل طلاق به دادگاه خانواده اعلام عسر و حرج نماید.
 • اعتیاد زوج به مواد مخدر و یا مشروبات الکلی از مواردی است که درنهایت زندگی مشترک را مختل میکند و لذا در این شرایط زن میتواند نسبت به طلاق اقدام نماید.
 • محکوم شدن زوج به حبس در زندان برای مدت پنج سال و یا بیشتر از آن از دیگر موارد عسرو حرج محسوب میشود.
 • در صورتیکه زوج به ضرب و شتم و یا سوء رفتار علیه زوجه عادت داشته باشد زن  توسط وکیل طلاق میتواند به خاطر مشقت و سختی ای که بر وی وارد میشود به دادگاه مراجعه نماید.
 • در صورتیکه زوج به هرگونه بیماری صعب العلاجی دچار شود که درمان آن به راحتی صورت نپذیرد، وکیل طلاق به وکالت از طرف زن میتواند به منظور طلاق اقدام نماید.
 • لازم به ذکر است که موارد فوق شایع ترین مصادیق عسر و حرج مصرح در قانون است اما در صورتیکه زن به دلیل دیگری در مشقت و سختی قرار گیرد باید آن را در دادگاه به اثبات برساند.
وکیل طلاق

وکیل طلاق

طلاق و انواع آن

طبق ماده ۱۱۴۳ قانون مدنی طلاق دو نوع دارد که نوع اول آن بائن و دیگری رجعی است.که در ادامه به شرح هریک خواهیم پرداخت.

طلاق بائن

در این مورد شوهر نمی تواند به زوجه رجوع کند و با این جدایی نکاح به صورت قطعی فسخ می شودو اگر مرد بعد از فسخ نکاح پشیمان شود و بخواهد دوباره با زن سابق خودازدواج کند باید تا پایان عده ی زن صبر نماید. در این مورد به زن دیگر نفقه تعلق نمی گیرد جز این که زن حامله باشد و اگر یکی از زوجین فوت نماید طرف دیگر از دارایی وی چیزی به ارث نمی برد.

انواع طلاق بائن

طلاقی که قبل از داشتن نزدیکی صورت گیرد ( یعنی دختره باکره باشد و یا دخولی انجام نشده باشد) : در این نوع جدایی زن دیگر هیچ عده ای ندارد و در هر زمان که بخواهد می تواند ازدواج کند که براساس ماده 1145 قانون مدنی انواع آن به شرح زیر است:

طلاق یائسه

اگر زنی به یائسگی برسد رابطه بلافاصله قطع می شود، چه مرد با وی نزدیکی داشته باشد و یا نداشته باشد.

طلاق خلع

به طلاقی گفته می شود که زن به دلیل نفرتی که از مرد دارد در قبال مالی که به او می دهد از وی جدا می شود. حال این مال می تواند مهریه ی زن باشد و یا مالی بیشتر از آن.

طلاق مبارات

به طلاقی گفته میشود که هر دو طرف نمی توانند یکدیگر را تحمل کنند و در این حالت زن با وکیل طلاق می تواند با دادن پولی به مرد او را به جدایی راضی کند، اما در این حالت عوض نباید زائد بر میزان مهریه باشد.

حال که در اینجا سخن از مهریه به میان آمد پیشنهاد ما بر این است که زوجه به جهت حفاظت از حقوق خود با وکیل مهریه مشورت نماید.

نکته: اگر بعد از 3 مرتبه ازدواج متوالی درهر 3 بار طلاق صورت گیرد،زن و شوهر نسبت به یکدیگر حرام مؤبد میگردند و در صورتیکه بخواهند مجدداً ازدواج نمایند زن باید با شخص دیگری که به اصطلاح فقهی محلّل نام دارد ازدواج کند و پس از آن طلاق واقع شود تا زن و مرد بتوانند با یگدیگر ازدواج نمایند.

طلاق بائن

طلاق بائن

طلاق رجعی

در طلاق رجعی مرد می تواند به زن رجوع کند حتی اگر مدت زمان عده تمام نشود و در این مورد نیازی به عقد نکاح جدید نیست. جدایی زمانی اصل است که رجعی باشد. در حالت کلی طلاق رجعی اصل و طلاق بائن به صورت استثناء است. بطور کلی تمام طلاقها رجعی هستند، جز زمانی که قانونگذار اعلام کند که طلاق بائن است. در این نوع از طلاق نکاح به صورت کامل منسوخ نمی شود و تا زمانی که عده زن تمام نشده وظایف زوجیت را ادامه می دهد و زن در حکم زوجه است. تا زمانی که عده کامل نشده نکاح به صورت قطعی فسخ نمی شود.

شرایط در طلاق رجعی

زن زمانی که دوره ی عده ی خود را طی می کند، نفقه وی باید توسط همسر پرداخت شود که مشورت با وکیل نفقه زن برای زوجین راهگشاء خواهد بود. بر خلاف طلاق بائن اگر یکی از زوجین فوت شود طرف دیگر از دارایی های وی ارث می برد. اگر شخصی با زنی که عده دارد زنا کند همانند زنا با زن شوهر دار حکم اجرا می شود و حرمت ابدی به وجود می آید. زمانی که زن عده دارد مرد نمی تواند او را از خانه بیرون کند.حال که سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که عده به چه معناست؟

تعریف عده و مدت زمان آن

عده همان مدت زمانی است که زن بعد از جدایی بر طبق شرع و قانون نمی تواند با شخص دیگری ازدواج کند.این اقدام به منظور پاک بودن رحم و اطمینان حاصل شدن نداشتن فرزندی از همسر سابق انجام میشود.ضمن اینکه این کار محترم شمردن رابطه زناشویی سابق میباشد.از آنجاییکه پایان ازدواج به اشکال مختلفی از جمله مرگ همسر،فسخ نکاح و طلاق صورت میگیرد میزان عده در هریک از عوامل مذکوره متفاوت میباشد.
در عقد دائم عده طلاق سه طهر و در وفات چه در نکاح دائم و چه در نکاح موقت چهار ماه و ده روز میباشد.در صورتیکه که زن باردار باشد در هردو مورد باید تا زمان وضع حمل صبر نماید.
نکته:منظور از طهر همان پاکی است و زنانی که پس از سه دوره حیض و نفاس پاکی را تجربه کنند مدت زمان عده آنان به پایان خواهد رسید.

طلاق رجعی

طلاق رجعی

رجوع چیست ؟

رجوع یعنی زمانی که زن در عده است مرد می تواند به زن رجوع کند و همانطور که فوقأ بیان شد،زن و مرد در حکم همسر یکدیگر میباشند و نسبت به یکدیگر محرم خواهند بود. مرد در زمان رجوع باید قصد داشته باشد که زندگی مشترک خود را نجات دهد و رجوع برای این در نظر گرفته شده است که کانون خانواده از هم نپاشد. ثبت نکردن رجوع در دفترطلاق جرم محسوب می شود و برای فرد تا یکسال حبس و جرایم نقدی در نظر گرفته شده است که با استفاده از وکیل طلاق میتوان این امر زا انجام داد.

مزایای داشتن وکیل طلاق

 • در هیچ یک از مراحل دادرسی نیازی به حضور طرفین نیست.
 • با حضور وکیل خانواده در دفترخانه صیغه طلاق جاری می شود و نیازی به حضور زوجین نیست.
 • وکیل خانواده به دلیل آشنایی با تنظیم درست و اصولی دادخواست و پیگیری های مداوم بهترین گزینه برای این کار است.

مدارک لازم برای دادخواست طلاق

 • وجود سند ازدواج (عقدنامه)
 • دارا بودن کارت ملی و شناسنامه هر دو طرف
  اگر سند ازدواج به هر دلیلی موجود نباشد، با مراجعه به دفترخانه ای که ازدواج در آن صورت گرفته می توانید رونوشت سند ازدواج را بگیرید.
  قبل از هر عمل حقوقی باید با یک مشاوره حقوقی مشکل خود را در میان بگذارید زیرا برخی عواقب غیر قابل جبران هستند. برخی پرونده ها به شدت دشوار و پیچیده هستند که حتما باید با وکیل مشورت شود در غیر اینصورت با شکست مواجه خواهید شد.وکیل خانواده برای طلاق
وکیل خانواده برای طلاق

وکیل خانواده برای طلاق

وکیل برای حق حبس زن

وکیل برای حق حبس زن

وکیل برای حق حبس زن:حق حبس زن بدین معناست که زوجه میتواند تا زمانیکه مهریه وی به صورت کامل پرداخت نگردیده است از وظایف زناشویی امتناع نماید که ابته این حق ریشه در فقه ما دارد. حال باید بدانیم که زن در مقابل شوهر خود چه وظایفی برعهده دارد؟

وظایف زن در مقابل شوهر عبارت اند از:

 • حسن معاشرت
 • زندگی در محل مدنظر شوهر
  که دو مورد فوق به معنای تمکین عام میباشد امادر مقابل آن تمکین به معنای خاص قرار داردکه بدین معناست که زن میتواند از انجام وظایف زناشویی سرباز زند که درصورتیکه زوجه از همسرخود تمکین نکند در واقع از حق حبس خود استفاده نموده است.
  حال که با معنای حق حبس آشنا گشتیم در ادامه به شرح بیشتر آن خواهیم پرداخت.

شرایط اعمال حق حبس زن

حق حبس زن یک حق طبیعی میباشد که در زمان عقد نکاح به وی داده میشود که وی میتواند بعد از نکاح مهریه ای که دارد را اگر حال باشد از شوهرش طلب کند به این معنا که اگر مهریه به صورت عندالمطالبه باشد پس زن میتواند هرزمان که مهریه را ازهمسر خود مطالبه نمود، زوج موظف به پرداخت آن است اما اگر مهریه به صورت عندالأستطاعه بود، بدان معناست که هرزمان که زوج از نظر مالی توانایی پرداخت آن را داشت مهریه را به زوجه پرداخت مینماید. حال اگر قسمتی از مهریه زن به صورت حال و قسمتی از آن عندالأستطاعه باشد زوجه حق دارد تا زمانی که آن قسمت از مهر خود را که حال است گرفته نشده از تمکین جلوگیری کند و اگر شوهر آن قسمت از مهریه را که حال است پرداخت کند دیگر زوجه حق امتناع ندارد.مورد دیگر این است که زن قبل از پرداخت مهریه به وی وظایف زناشویی خود را به جای نیاورده باشد.

جهت مطالعه بیشتر درباره مهریه به مقاله نکاتی درباره مهریه مراجعه کنید.

ارتباط تمکین و حق حبس زن

باتوج به آنچه که بیان شد اگر زوجه قبلا تمکین نکرده باشد، در جواب دادخواست الزام به تمکین شوهر می تواند به حق حبس خود استناد نماید و از تمکین خودداری کند و آن را موکول به پرداخت کامل مهریه کند. اگر زنی قبل از دریافت مهریه تمکین کرده باشد امکان مطالبه مهریه برای زوجه در هر زمان وجود دارد.
ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی نیز مستند مطلب فوق الذکر میباشد که بیان میدارد : زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهرداردامتناع کندمشروط براینکه مهراوحال باشدواین امتناع مسقط حق نفقه نخواهدبود. حال ماده 1086 نکته ای را عنوان میکند:اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمیتواند از حکم ماده قبل استفاده کند معذلک حقی که برای مطالبه مهریه دارد ساقط نخواهد شد.
به طورکلی برای اعمال این حق وکیل خانواده بهترین گزینه برای زوجه است زیرا به تمام مراحل دادخواست و دادرسی آگاه بوده و به راحتی توانایی گرفتن حق حبس زن را دارد.

وکیل برای حق حبس زن

وکیل برای حق حبس زن

موارد سقوط حق حبس زن در نکاح

موارد ساقط شدن حق حبس زن در عقد به دلایل زیر است:

 •  اگر مرد مهریه زن را پرداخت کند دیگر حق حبس زن ساقط می شود.
  طبق ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی در صورتی که زن قبل از دریافت مهریه خود از شوهرش به انجام وظایف زناشویی روی آورد دیگر حق ندارد از حق حبس زن بهره ببرد، پس تمکین زن موجب ساقط شدن حق حبس زن می شود. نکته قابل توجه این است که نظر بیشتر حقوقدان ها و فقها در مرد اعسار مرد از پرداخت کردن مهریه این است که اگر مرد نتواند نفقه زن را بپردازد حق حبس زن از گردن مرد نمی افتد و در این حالت مهریه حق حبس زن تا تمام شدن آن قسط بندی می شود. طبق رأی شماره ۷۰۸ مورخ ۲۲ / ۰۵ / ۱۳۸۷و طبق ماده ( ۱۰۸۵ ) قانون مدنی زوجه حق دارد تا مهریه او کامل پرداخت نشده وظایف زناشویی خود را انجام ندهد، البته اگر مهریه ی زن حال باشد این امکان پذیر است. درضمن اگر مرد توانایی پرداخت کامل مهریه را نداشته باشد، مرد می تواند مهریه زن را قسطی پرداخت کند. با در نظر گرفتن مهریه زن و وضعیت مالی مرد اگر نتواند همه مهریه را کامل بپردازد پس حکم تقسیط آن صادر می شود اما حق حبس زن از بین نمی رود و مقام و منزلت زن را تخریب نمی کند.
 • تمکین زوجه از هرنوع عام یا خاص که باشد
  درمورد اینکه کدام نوع از تمکین مسقط حق حبس زن میگردد موضوعی اختلافی است.آنچه که از ظاهر متن قانون مدنی مستفاد میگردد هردونوع از تمکین موجب سقوط حق حبس خواهد بود اما بالعکس آن نظر مشهور فقها تنها بر تمکین از نوع خاص میباشد که نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در رأی وحدت رویه شماره 718 مورخه 1390/02/13 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز منطبق با نظر فقها میباشد و مغایرتی ندارد.ضمن آنکه قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 نیز موخر بر تاریخ صدور رأی وحدت رویه مزبور میباشد.
موارد سقوط حق حبس زن

موارد سقوط حق حبس زن

ارتباط نفقه و حق حبس زن

استفاده از حق حبس زوجه مسقط حق دریافت نفقه زوجه نخواهد بود.به عبارت دیگر زنی که از حق حبس خود استفاده مینماید علی رغم عدم تمکین از همسر خود مستحق دریافت نفقه خواهد بود و در صورتیکه شوهر مستنکف از پرداخت نفقه باشد از موجبات طلاق به درخواست زوجه خواهد بود.جهت کسب اطلاعات بیشتر من باب نفقه به مقاله نکاتی درباره نفقه در سایت ما رجوع فرمایید.