الزام به تنظیم سند رسمی

تنظیم سند رسمی چیست ؟

تنظیم سند رسمی مهمترین اثر قولنامه است ، قولنامه حاوی تعهد است و در شرایطی شکل می‌گیرد که طرفین معامله قصد انجام معامله را دارند اما مقدمات آن را فراهم نکرده اند و به همین دلیل قراردادی را تنظیم می‌کنند و متعهد می‌شوند که قرارداد را مطابق شرایط و زمان مشخص شده ، انجام دهند.
قولنامه نشان دهنده مالکیت و وقوع معامله نیست از این رو بهتر است سند رسمی تنظیم شود . برای تنظیم سند طرفین به دفتر اسناد رسمی مراجعه کرده و سند مالکیت را تنظیم می کنند .
در صورتی که یکی از طرفین از انجام معامله خودداری کند ، شخص دیگر می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و درخواست الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح کند .

نکته : حتی با مرگم تعهد نیز اثر تعهد از بین نمی‌رود و این تعهد به وراث وی منتقل میشود .

تنظیم-سند-رسمی

موانع اقامه دعوی:

ملک مورد معامله در رهن یا بازداشت نباید باشد ، زیرا دادگاه در ارتباط با انتقال ملکی که در رهن یا بازداشت شده است رای صادر نمی کند و در این صورت فک رهن را نیز باید دریافت کند . برخی مواقع نیز ممکن است فروشنده ، مالک اصلی مورد معامله نباشد از این رو خریدار می‌تواند دادخواستی را درخصوص فروش مال غیر تنظیم کند .

نحوه اجرای حکم در صورت خودداری فروشنده از انتقال سند :

پس از اینکه حکم قطعی صادر شود خواهان میتواند درخواست اجرای حکم کند . سپس اجراییه به خوانده ابلاغ می شود و وی باید طی ده روز نسبت به اجرای حکم اقدام کند .
که بسیار موارد نادری پیش میاید که محکوم علیه به اسانی تسلیم به رای شده و رای را اجرا کند به همین علت به مانند تمامی اجرای احکام مدنی

پس از تشکیل پرونده اجرا و ابلاغ مجدد به محکوم علیه برای حضور و اجرای حکم قطعی دادگاه در صورت عدم حضور با معرفی نماینده از دادگاه که اصولا مامور اجرا میباشد و تعیین دفترخانه و روز معین محکوم له  به همراه دادورز در دفترخانه حاضر شده و مامور اجرا به نمایندگی از جانب محکوم علیه سند ملک را امضا و به نام محکوم له منتقل مینماید.

اقدامات دادگاه در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی :

 احراز مالکیت رسمی خوانده بر ملک مورد دعوی.اخذ پایان کار.صورتمجلس تفکیکی.عدم بازداشت بودن ملک از سوی مراجع قضایی.در رهن نبودن ملک

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی:

به طور کلی ، تمام دعاوی مربوط به املاک در دادگاه محل وقوع ملک رسیدگی می شوند .

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی :

الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی از امورات پیچیده است نیازمند مشورت با وکیل است و نیاز به رعایت مقدمات ی دارد که در صورت عدم رعایت انها منجر به رد دعوی شما خواهد شد از این  رو حضور یک وکیل  از ابتدا و شروع به طرح دعوا با تجربیات و مهارت خود در این زمینه به بهترین نحو می تواند از حقوق موکل دفاع کند و او را راهنمایی کند . در صورت نیاز به وکیل متخصص ملکی و حقوقی از طریق راه های ارتباطی با وکیل نادری تماس حاصل فرمایید .

الزام به تنظیم سند رسمی یک دعوا مالی است یا غیر مالی؟

دعوا الزام به تنظیم سند رسمی یک دعوا مالی محسوب میشود و هزینه ان مطابق دعاوی مالی محاسبه و پرداخت میشود.

کدام دادگاه صالح به رسیدگی به دعوا الزام به تنظیم سند رسمی است؟

دعوا الزام به تنظیم سند یک دعوا غیرمنقول محسوب و دادگاه محل وقوع ملک دادگاه صالح به رسیدگی می باشد که براساس تقسیمات هر حوزه قضایی متفاوت میباشد.

حق الوکاله وکیل دعوا الزام به تنظیم سند رسمی چقدر است؟

حق الوکاله وکلا براساس قیمت ملک مورد دعوی میباشد.