دادگاه به محلی اطلاق می شود که افراد جامعه در جهت احقاق حقوق و یا حل اختلاف و یا برقراری عدالت به آن مراجعه می نمایند .لازم به ذکر است نظارت بر دادگاه ها و بررسی عملکرد صحیح آنها تماماً بر عهده حاکمیت می باشد .

نوشته‌ها

نکاتی درباره الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

نکاتی درباره الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی : صورتمجلس تفکیکی مطابق قانون ثبت،صورتجلسه ای است که توسط کارشناس اداره ثبت اسناد و املاک منطقه ی مربوطه تنظیم میگردد.طی این صورتمجلس حدود املاک مشخص و تقسیمات در واحد های ساختمانی معین خواهد شد.حتی در صورتمجلس نحوه تقسیم مشاعات ساختمان نیز تعیین میگردد. این دعاوی در مواردی […]