به اموال و حقوق فرد که ارزش مالی داشته باشند و به عنوان مال شناخته شوند گفته می شود و می توانند پدیده های مشخص و مشهود باشند مثل زمین و ساختمان و پول؛ و یا می توانند به صورت حق و حقوق باشند مثل سرقفلی

نوشته‌ها

نکاتی درباره رد ترکه

نکاتی درباره رد ترکه نکاتی درباره رد ترکه :قبل از ورود به بحث رد ترکه می بایست مشخص نماییم رد ترکه ، چه مزیت و فایده ای میتواند داشته باشد در این خصوص باید به قانون امور حسبی مراجعه کنیم . در شرع اسلام کلیه دارایی فرد پس از مرگ به ورثه او منتقل می […]