تسبیب

 

تسبیب از مصادیق اتلاف است که به معنای اتلاف مال یا ایراد جنایت بردیگری بدون واسطه و غیر مستقیم و با زمینه سازی و فراهم کردن مقدمات است.تسبیب در مقابل مباشرت به معنای مستقیم و بی واسطه قرار دارد و هر دو از اقسام اتلاف و اسباب مهم ضمان اند.

نوشته‌ها

ابطال سند رسمی و ابطال سند رهنی به علت فضولی بودن معاملات

ابطال سند رسمی و ابطال سند رهنی به علت فضولی بودن معاملات دادنامه مقدمه در خصوص دعوی خواهان احمد …………… بطرفیت خواندگان 1-جعفر …2-نرگس ….هر دو با وکالت پ….. 3-بانک مسکن بخواسته 1-ابطال مبایعه نامه عادی 10 /7 /88 تنظیمی فیمابین خواندگان ردیف اول و دوم 2-ابطال سند رسمی ………تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی […]