جنایت غیر عمد یا خطای محض مانند قتل غیر عمد،جنایتی است که بدون قصد قبلی برای گشتن یا ضربه زدن به شخص مقابل اتفاق افتاده باشد.تصادف رانندگی از مصادیق قتل یا جرح غیر عمد است که در این موارد فرد مقصر به قصاص محکوم نمیشود بلکه بنا بر شرایط به پرداخت دیه یا زندان و جریمه نقدی محکوم میشود.

در قوانین ایران جنایات غیر عمد به چهار صورت شبه عمد ، خطای محض ، در حکم شبه عمد و در حکم خطای محض تقسیم بندی میشوند.

نوشته‌ها

نکاتی درباره ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی

نکاتی درباره ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی : گردشکار متهم به اتهام فوق تحت تعقیب واقع گردیده پرونده امر به دادگاه ارسال پس از تشریفات قانونی و احضار طرفین در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی و به شرح زیر […]